c raw socket a 64 bit problém

hlasů
0

Jsem stále snaží, aby mi ukázkový kód pracuje na 64 bitovém stroji. Můj předchozí problém byl vyřešen kvůli chybějící / zastaralé záhlaví / knihoven.

I sestavit tento kód následovně: gcc -Wall -g -o serveru server.c a gcc -Wall -g -o klienta client.c běžím je na 2 počítačích se systémem Linux (oba 32bit) a funguje to dobře. Když jsem překompilovat tento kód na 64 bitových strojích pak se zdá, že žádné pakety projít od klienta na server. Uvedení tcpdump na straně klienta se zdá, že to vysílá chybně záhlaví, který se odmítnutých po celou dobu. Může mi někdo poučit?

#include client.h
#include util.h

#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/time.h>

#include <asm/types.h>

#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

#include <linux/if_packet.h>
#include <linux/if_ether.h>
#include <linux/if_arp.h>

#define BUF_SIZE ETH_FRAME_TOTALLEN
#define NUMBER_OF_MESUREMENTS_PER_AMOUNT_OF_DATA 100000 /*how often to measure travelling time with one certain amount of data*/

int s = 0; /*Socketdescriptor*/
void* buffer = NULL;
long total_sent_packets = 0;

int main(int argc, char* argv[]) 
{
  buffer = (void*)malloc(BUF_SIZE);  /*Buffer for ethernet frame*/
  unsigned char* etherhead = buffer; /*Pointer to ethenet header*/
  unsigned char* data = buffer + 14; /*Userdata in ethernet frame*/
  struct ethhdr *eh = (struct ethhdr *)etherhead; /*Another pointer to ethernet header*/

  unsigned char src_mac[6];    /*our MAC address */
  unsigned char dest_mac[6] = {0x00, 0x1E, 0x4F, 0xB1, 0xCB, 0x43};  /*MAC address, hardcoded...... :-(*/ 

  struct ifreq ifr;
  struct sockaddr_ll socket_address;
  int ifindex = 0;      /*Ethernet Interface index*/
  int i,j,k;
  int length;       /*length of received packet*/
  int sent;        /*length of sent packet*/

  /*stuff for time measuring: */
  struct timeval begin;
  struct timeval end;
  struct timeval result;
  unsigned long long allovertime;

  printf(Client started, entering initialiation phase...\n);

  /*open socket*/
  s = socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, htons(ETH_P_ALL));
  if (s == -1) {
    perror(socket():);
      exit(1);
  }
  printf(Successfully opened socket: %i\n, s);

  /*retrieve ethernet interface index*/
  strncpy(ifr.ifr_name, ETH0, IFNAMSIZ);
  if (ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr) == -1) {
    perror(SIOCGIFINDEX);
    exit(1);
  }
  ifindex = ifr.ifr_ifindex;
  printf(Successfully got interface index: %i\n, ifindex);

  /*retrieve corresponding MAC*/
  if (ioctl(s, SIOCGIFHWADDR, &ifr) == -1) {
    perror(SIOCGIFINDEX);
    exit(1);
  }
    for (i = 0; i < 6; i++) {
    src_mac[i] = ifr.ifr_hwaddr.sa_data[i];
  }
  printf(Successfully got our MAC address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n, 
      src_mac[0],src_mac[1],src_mac[2],src_mac[3],src_mac[4],src_mac[5]);

  /*prepare sockaddr_ll*/
  socket_address.sll_family  = PF_PACKET;
  socket_address.sll_protocol = htons(ETH_P_IP);
  socket_address.sll_ifindex = ifindex;
  socket_address.sll_hatype  = ARPHRD_ETHER;
  socket_address.sll_pkttype = PACKET_OTHERHOST;
  socket_address.sll_halen  = ETH_ALEN;
  socket_address.sll_addr[0] = dest_mac[0];
  socket_address.sll_addr[1] = dest_mac[1];
    socket_address.sll_addr[2] = dest_mac[2];
    socket_address.sll_addr[3] = dest_mac[3];
    socket_address.sll_addr[4] = dest_mac[4];
    socket_address.sll_addr[5] = dest_mac[5];
  socket_address.sll_addr[6] = 0x00; 
  socket_address.sll_addr[7] = 0x00;


  /*establish signal handler*/
  signal(SIGINT, sigint);
  printf(Successfully established signal handler for SIGINT\n);

  /*init random number generator*/
  srand(time(NULL));

  printf(We are in production state, sending packets to: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n,
      dest_mac[0],dest_mac[1],dest_mac[2],dest_mac[3],dest_mac[4],dest_mac[5]);

  for (i = 50; i <= 1500; i += 50) {

    allovertime = 0;

    for (k = 0; k < NUMBER_OF_MESUREMENTS_PER_AMOUNT_OF_DATA; k++) {
      /*prepare buffer*/
      memcpy((void*)buffer, (void*)dest_mac, ETH_MAC_LEN);
      memcpy((void*)(buffer+ETH_MAC_LEN), (void*)src_mac, ETH_MAC_LEN);
      eh->h_proto = ETH_P_NULL;
      /*fill it with random data....*/
      for (j = 0; j < i; j++) {
        data[j] = (unsigned char)((int) (256.0*rand()/(RAND_MAX+1.0)));
      }

      /*clear the timers:*/
      timerclear(&begin);
      timerclear(&end);

      /*get time before sending.....*/
       gettimeofday(&begin,NULL);


      /*send packet*/
      sent = sendto(s, buffer, i+ETH_HEADER_LEN, 0, (struct sockaddr*)&socket_address, sizeof(socket_address));
      if (sent == -1) {
        perror(sendto():);
        exit(1);
      }

      /*Wait for incoming packet...*/
      length = recvfrom(s, buffer, BUF_SIZE, 0, NULL, NULL);
      if (length == -1) {
        perror(recvfrom():);
        exit(1);
      }

      /*get time after sending.....*/
      gettimeofday(&end,NULL);
      /*...and calculate difference.........*/
      timersub(&end,&begin,&result); 

        allovertime += ((result.tv_sec * 1000000 ) + result.tv_usec );

      total_sent_packets++;
    }

    printf(Sending %i bytes takes %lld microseconds in average\n,i ,allovertime/NUMBER_OF_MESUREMENTS_PER_AMOUNT_OF_DATA);
  }
  return (0);
}

void sigint(int signum) {
  /*Clean up.......*/

  struct ifreq ifr;

    if (s == -1)
      return;

  strncpy(ifr.ifr_name, ETH0, IFNAMSIZ);
  ioctl(s, SIOCGIFFLAGS, &ifr);
  ifr.ifr_flags &= ~IFF_PROMISC;
  ioctl(s, SIOCSIFFLAGS, &ifr);
  close(s);

  free(buffer);

  printf(Client terminating....\n);

  printf(Totally sent: %ld packets\n, total_sent_packets);
  exit(0);
}

------------------ server.c ---------------------

#include server.h
#include util.h

#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/time.h>

#include <asm/types.h>

#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

#include <linux/if_packet.h>
#include <linux/if_ether.h>
#include <linux/if_arp.h>

#define BUF_SIZE ETH_FRAME_TOTALLEN

int s = 0; /*Socketdescriptor*/
void* buffer = NULL;
long total_packets = 0;
long answered_packets = 0;

int main(int argc, char* argv[]) 
{
  buffer = (void*)malloc(BUF_SIZE);  /*Buffer for Ethernet Frame*/
  unsigned char* etherhead = buffer; /*Pointer to Ethenet Header*/
  struct ethhdr *eh = (struct ethhdr *)etherhead; /*Another pointer to ethernet header*/

  unsigned char src_mac[6];    /*our MAC address*/

  struct ifreq ifr;
  struct sockaddr_ll socket_address;
  int ifindex = 0;      /*Ethernet Interface index*/
  int i;
  int length;       /*length of received packet*/
  int sent;

  printf(Server started, entering initialiation phase...\n);

  /*open socket*/
  s = socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, htons(ETH_P_ALL));
  if (s == -1) {
    perror(socket():);
      exit(1);
  }
  printf(Successfully opened socket: %i\n, s);

  /*retrieve ethernet interface index*/
  strncpy(ifr.ifr_name, ETH0, IFNAMSIZ);
  if (ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr) == -1) {
    perror(SIOCGIFINDEX);
    exit(1);
  }
  ifindex = ifr.ifr_ifindex;
  printf(Successfully got interface index: %i\n, ifindex);

  /*retrieve corresponding MAC*/
  if (ioctl(s, SIOCGIFHWADDR, &ifr) == -1) {
    perror(SIOCGIFINDEX);
    exit(1);
  }
    for (i = 0; i < 6; i++) {
    src_mac[i] = ifr.ifr_hwaddr.sa_data[i];
  }
  printf(Successfully got our MAC address: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n, 
      src_mac[0],src_mac[1],src_mac[2],src_mac[3],src_mac[4],src_mac[5]);

  /*prepare sockaddr_ll*/
  socket_address.sll_family  = PF_PACKET;
  socket_address.sll_protocol = htons(ETH_P_IP);
  socket_address.sll_ifindex = ifindex;
  socket_address.sll_hatype  = ARPHRD_ETHER;
  socket_address.sll_pkttype = PACKET_OTHERHOST;
  socket_address.sll_halen  = ETH_ALEN;
  socket_address.sll_addr[6] = 0x00; 
  socket_address.sll_addr[7] = 0x00;


  /*establish signal handler (keyboard)*/
  signal(SIGINT, sigint);
  printf(Successfully established signal handler for SIGINT\n);

  printf(We are in production state, waiting for incoming packets....\n);

  while (1) {
    /*Wait for incoming packet...*/ 
    length = recvfrom(s, buffer, BUF_SIZE, 0, NULL, NULL);
    if (length == -1) {
      perror(recvfrom():);
      exit(1);
    }
    /*See if we should answer (Ethertype == 0x0 && destination address == our MAC)*/
    if (eh->h_proto == ETH_P_NULL && memcmp( (const void*)eh->h_dest, (const void*)src_mac, ETH_MAC_LEN) == 1 ) 
    {
      /*exchange addresses in buffer*/
      memcpy( (void*)etherhead, (const void*)(etherhead+ETH_MAC_LEN), ETH_MAC_LEN);
      memcpy( (void*)(etherhead+ETH_MAC_LEN), (const void*)src_mac, ETH_MAC_LEN);

      /*prepare sockaddr_ll*/
      socket_address.sll_addr[0] = eh->h_dest[0];
      socket_address.sll_addr[1] = eh->h_dest[1];
      socket_address.sll_addr[2] = eh->h_dest[2];
      socket_address.sll_addr[3] = eh->h_dest[3];
      socket_address.sll_addr[4] = eh->h_dest[4];
      socket_address.sll_addr[5] = eh->h_dest[5];

      /*send answer*/
      sent = sendto(s, buffer, length-4, 0, (struct sockaddr*)&socket_address, sizeof(socket_address));
      if (sent == -1) {
        perror(sendto():);
        exit(1);
      }

      answered_packets++;
    }

    total_packets++;
  }
}

void sigint(int signum) {
  /*Clean up.......*/

  struct ifreq ifr;

    if (s == -1)
      return;

  strncpy(ifr.ifr_name, ETH0, IFNAMSIZ);
  ioctl(s, SIOCGIFFLAGS, &ifr);
  ifr.ifr_flags &= ~IFF_PROMISC;
  ioctl(s, SIOCSIFFLAGS, &ifr);
  close(s);

  free(buffer);

  printf(Server terminating....\n);

  printf(Totally received: %ld packets\n, total_packets);
  printf(Answered %ld packets\n, answered_packets);
  exit(0);
}
Položena 21/01/2010 v 10:53
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Omlouváme se za všechny kódu, ale nevěděl jsem, jak, aby to kratší, jak jsem si nebyl jistý, kde byla chyba. Mimochodem, našel jsem tento problém, takže omluvu za „zdi kód“ chlapů!

Ukazuje se, že problém byl v tom, jak jsou naše přepínače nakonfigurovány. Poté, co jsem se dostal 2 stroje ve stejné podsíti kód pracoval krásné!

Odpovězeno 24/01/2010 v 11:21
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more