Jak mohu použít celou řadu ukazatelů funkcí?

hlasů
123

Jak bych měl použít celou řadu ukazatelů funkcí v C?

Jak mohu inicializovat?

Položena 31/10/2008 v 05:45
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


10 odpovědí

hlasů
160

Máte dobrý příklad zde (pole ukazatelů funkce) , s syntaxe podrobně .

int sum(int a, int b);
int subtract(int a, int b);
int mul(int a, int b);
int div(int a, int b);

int (*p[4]) (int x, int y);

int main(void)
{
 int result;
 int i, j, op;

 p[0] = sum; /* address of sum() */
 p[1] = subtract; /* address of subtract() */
 p[2] = mul; /* address of mul() */
 p[3] = div; /* address of div() */
[...]

Pro volání jednoho z těchto ukazatelů funkcí:

result = (*p[op]) (i, j); // op being the index of one of the four functions
Odpovězeno 31/10/2008 v 05:48
zdroj uživatelem

hlasů
31

Výše uvedené odpovědi vám mohou pomoci, ale můžete také chtít vědět, jak používat celou řadu ukazatelů funkcí.

void fun1()
{

}

void fun2()
{

}

void fun3()
{

}

void (*func_ptr[3]) = {fun1, fun2, fun3};

main()
{
  int option;


  printf("\nEnter function number you want");
  printf("\nYou should not enter other than 0 , 1, 2"); /* because we have only 3 functions */
  scanf("%d",&option);

  if((option>=0)&&(option<=2))
  { 
    (*func_ptr[option])();
  }

  return 0;
}

Můžete přiřadit pouze adresy funkcí se stejným typem vratné a stejných typů argumentů a žádný z argumentů na jednu funkci ukazatel pole.

Můžete také předat argumenty jako níže, pokud všechny výše uvedené funkce, které mají stejný počet argumentů stejného typu.

 (*func_ptr[option])(argu1);

Poznámka: zde v matici bude číslování ukazatelů funkcí být od 0 ° C stejně jako v obecné pole. Takže ve výše uvedeném příkladu fun1může být vyvolána, pokud volba = 0, fun2lze volat v případě, volba = 1 a fun3může být volána, pokud volba = 2.

Odpovězeno 31/10/2008 v 05:51
zdroj uživatelem

hlasů
2

Oh, tam jsou tuny příklad. Stačí se podívat na něco uvnitř GLib a GTK. Můžete vidět práci ukazatelů funkcí v práci tam po celou cestu.

Zde například inicializaci gtk_button věci.


static void
gtk_button_class_init (GtkButtonClass *klass)
{
 GObjectClass *gobject_class;
 GtkObjectClass *object_class;
 GtkWidgetClass *widget_class;
 GtkContainerClass *container_class;

 gobject_class = G_OBJECT_CLASS (klass);
 object_class = (GtkObjectClass*) klass;
 widget_class = (GtkWidgetClass*) klass;
 container_class = (GtkContainerClass*) klass;

 gobject_class->constructor = gtk_button_constructor;
 gobject_class->set_property = gtk_button_set_property;
 gobject_class->get_property = gtk_button_get_property;

Av gtkobject.h najdete následující prohlášení:


struct _GtkObjectClass
{
 GInitiallyUnownedClass parent_class;

 /* Non overridable class methods to set and get per class arguments */
 void (*set_arg) (GtkObject *object,
      GtkArg  *arg,
      guint   arg_id);
 void (*get_arg) (GtkObject *object,
      GtkArg  *arg,
      guint   arg_id);

 /* Default signal handler for the ::destroy signal, which is
  * invoked to request that references to the widget be dropped.
  * If an object class overrides destroy() in order to perform class
  * specific destruction then it must still invoke its superclass'
  * implementation of the method after it is finished with its
  * own cleanup. (See gtk_widget_real_destroy() for an example of
  * how to do this).
  */
 void (*destroy) (GtkObject *object);
};

The (* set_arg) věci je ukazatel na funkci, a to může být například přiřazena další implementaci v nějakém odvozené třídy.

Často vidíte něco takového

struct function_table {
  char *name;
  void (*some_fun)(int arg1, double arg2);
};

void function1(int arg1, double arg2)....


struct function_table my_table [] = {
  {"function1", function1},
...

Takže se můžete dostat do tabulky podle jména a volání funkce „doprovodný“.

Anebo můžete použít hash tabulky, ve kterém dal funkci a volat to „podle jména“.

pozdravy
Friedrich

Odpovězeno 31/10/2008 v 05:54
zdroj uživatelem

hlasů
8

Zde je návod, jak jej můžete použít:

New_Fun.h

#ifndef NEW_FUN_H_
#define NEW_FUN_H_

#include <stdio.h>

typedef int speed;
speed fun(int x);

enum fp {
  f1, f2, f3, f4, f5
};

void F1();
void F2();
void F3();
void F4();
void F5();
#endif

New_Fun.c

#include "New_Fun.h"

speed fun(int x)
{
  int Vel;
  Vel = x;
  return Vel;
}

void F1()
{
  printf("From F1\n");
}

void F2()
{
  printf("From F2\n");
}

void F3()
{
  printf("From F3\n");
}

void F4()
{
  printf("From F4\n");
}

void F5()
{
  printf("From F5\n");
}

main.c

#include <stdio.h>
#include "New_Fun.h"

int main()
{
  int (*F_P)(int y);
  void (*F_A[5])() = { F1, F2, F3, F4, F5 };  // if it is int the pointer incompatible is bound to happen
  int xyz, i;

  printf("Hello Function Pointer!\n");
  F_P = fun;
  xyz = F_P(5);
  printf("The Value is %d\n", xyz);
  //(*F_A[5]) = { F1, F2, F3, F4, F5 };
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    F_A[i]();
  }
  printf("\n\n");
  F_A[f1]();
  F_A[f2]();
  F_A[f3]();
  F_A[f4]();
  return 0;
}

Doufám, že to pomůže v pochopení Function Pointer.

Odpovězeno 22/05/2012 v 10:07
zdroj uživatelem

hlasů
3

Tuto „odpověď“ je spíše dodatku ke VonC své odpovědi; jen poznamenat, že syntax lze zjednodušit pomocí typedef a kamenivo inicializace může být použita:

typedef int FUNC(int, int);

FUNC sum, subtract, mul, div;
FUNC *p[4] = { sum, subtract, mul, div };

int main(void)
{
  int result;
  int i = 2, j = 3, op = 2; // 2: mul

  result = p[op](i, j);  // = 6
}

// maybe even in another file
int sum(int a, int b) { return a+b; }
int subtract(int a, int b) { return a-b; }
int mul(int a, int b) { return a*b; }
int div(int a, int b) { return a/b; }
Odpovězeno 28/05/2014 v 04:04
zdroj uživatelem

hlasů
0

Tato otázka byla již odpověděl s velmi dobrými příklady. Jediný příklad, který by mohl být chybí, je ten, ve kterém funkce vrátit ukazatele. Napsal jsem jiný příklad s tím, a přidal spoustu připomínek, v případě, že někdo zjistí, že je užitečné:

#include <stdio.h>

char * func1(char *a) {
  *a = 'b';
  return a;
}

char * func2(char *a) {
  *a = 'c';
  return a;
}

int main() {
  char a = 'a';
  /* declare array of function pointers
   * the function pointer types are char * name(char *)
   * A pointer to this type of function would be just
   * put * before name, and parenthesis around *name:
   *  char * (*name)(char *)
   * An array of these pointers is the same with [x]
   */
  char * (*functions[2])(char *) = {func1, func2};
  printf("%c, ", a);
  /* the functions return a pointer, so I need to deference pointer
   * Thats why the * in front of the parenthesis (in case it confused you)
   */
  printf("%c, ", *(*functions[0])(&a)); 
  printf("%c\n", *(*functions[1])(&a));

  a = 'a';
  /* creating 'name' for a function pointer type
   * funcp is equivalent to type char *(*funcname)(char *)
   */
  typedef char *(*funcp)(char *);
  /* Now the declaration of the array of function pointers
   * becomes easier
   */
  funcp functions2[2] = {func1, func2};

  printf("%c, ", a);
  printf("%c, ", *(*functions2[0])(&a));
  printf("%c\n", *(*functions2[1])(&a));

  return 0;
}
Odpovězeno 31/05/2016 v 17:22
zdroj uživatelem

hlasů
1

To by mělo být krátké a jednoduché copy & paste kus kódu například z výše uvedených reakcí. Doufejme, že to pomůže.

#include <iostream>
using namespace std;

#define DBG_PRINT(x) do { std::printf("Line:%-4d" " %15s = %-10d\n", __LINE__, #x, x); } while(0);

void F0(){ printf("Print F%d\n", 0); }
void F1(){ printf("Print F%d\n", 1); }
void F2(){ printf("Print F%d\n", 2); }
void F3(){ printf("Print F%d\n", 3); }
void F4(){ printf("Print F%d\n", 4); }
void (*fArrVoid[N_FUNC])() = {F0, F1, F2, F3, F4};

int Sum(int a, int b){ return(a+b); }
int Sub(int a, int b){ return(a-b); }
int Mul(int a, int b){ return(a*b); }
int Div(int a, int b){ return(a/b); }
int (*fArrArgs[4])(int a, int b) = {Sum, Sub, Mul, Div};

int main(){
  for(int i = 0; i < 5; i++) (*fArrVoid[i])();
  printf("\n");

  DBG_PRINT((*fArrArgs[0])(3,2))
  DBG_PRINT((*fArrArgs[1])(3,2))
  DBG_PRINT((*fArrArgs[2])(3,2))
  DBG_PRINT((*fArrArgs[3])(3,2))

  return(0);
}
Odpovězeno 28/07/2016 v 13:43
zdroj uživatelem

hlasů
0

Tento jednoduchý příklad pro vícerozměrné pole s ukazatelů funkcí ":

void one( int a, int b){  printf(" \n[ ONE ] a = %d  b = %d",a,b);}
void two( int a, int b){  printf(" \n[ TWO ] a = %d  b = %d",a,b);}
void three( int a, int b){  printf("\n [ THREE ] a = %d  b = %d",a,b);}
void four( int a, int b){  printf(" \n[ FOUR ] a = %d  b = %d",a,b);}
void five( int a, int b){  printf(" \n [ FIVE ] a = %d  b = %d",a,b);}
void(*p[2][2])(int,int)  ;
int main()
{
  int i,j;
  printf("multidimensional array with function pointers\n");

  p[0][0] = one;  p[0][1] = two;  p[1][0] = three;  p[1][1] = four;
  for ( i = 1 ; i >=0; i--)
    for ( j = 0 ; j <2; j++)
      (*p[i][j])( (i, i*j);
  return 0;
}
Odpovězeno 29/12/2016 v 05:11
zdroj uživatelem

hlasů
0

Nejjednodušším řešením je dát adresu konečného vektoru, který chcete, a upravit ji do funkce.

void calculation(double result[] ){ //do the calculation on result

  result[0] = 10+5;
  result[1] = 10 +6;
  .....
}

int main(){

  double result[10] = {0}; //this is the vector of the results

  calculation(result); //this will modify result
}
Odpovězeno 06/02/2017 v 13:00
zdroj uživatelem

hlasů
0

Lze jej použít ve způsobu, jako je tento:

//! Define:
#define F_NUM 3
int (*pFunctions[F_NUM])(void * arg);

//! Initialise:
int someFunction(void * arg) {
  int a= *((int*)arg);
  return a*a;
}

pFunctions[0]= someFunction;

//! Use:
int someMethod(int idx, void * arg, int * result) {
  int done= 0;
  if (idx < F_NUM && pFunctions[idx] != NULL) {
    *result= pFunctions[idx](arg);
    done= 1;
  }
  return done;
}

int x= 2;
int z= 0;
someMethod(0, (void*)&x, &z);
assert(z == 4);
Odpovězeno 03/06/2018 v 07:36
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more