Dávkový soubor skriptu odebrat speciální znaky z názvů souborů (Windows)

hlasů
8

Mám velkou sadu souborů, z nichž některé obsahují speciální znaky v názvu souboru (například, O,%, a další). Rád bych soubor skriptu pro iteraci přes tyto soubory a přejmenujte je odstranění speciální znaky. Nemám opravdu jedno, co to dělá, ale to je mohl nahradit podtržítkem pro příklad např

Störung% 20.doc bude přejmenován na St_rung_20.doc

V pořadí:

 1. Dávkový soubor Windiws
 2. Skript soubor Windows běžet cscript (VBS)
 3. Kus třetí strana software, který lze spustit z příkazového řádku (nutné tedy bez zásahu uživatele)
 4. Další soubor skriptovací jazyk, pro které budu muset instalovat další skriptovací engine

Souvislosti: Snažím se šifrovat tyto soubory s GnuPG v systému Windows, ale nezdá se, zpracovat speciální znaky v názvech souborů s možností --encrypt-soubory.

Položena 04/11/2008 v 09:54
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


5 odpovědí

hlasů
4

Už jste vyzkoušeli nastavení cmd.exe do jiné kódové před krmit názvy souborů na GnuPG? Problém chcp 65001nastavit cmd.exe Unicode předem a zkuste to znovu.

Pokud to nepomůže, následující VBScript by to:

Option Explicit

Dim fso: Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim invalidChars: Set invalidChars = New RegExp

' put all characters that you want to strip inside the brackets
invalidChars.Pattern = "[äöüß&%]"
invalidChars.IgnoreCase = True
invalidChars.Global = True

If WScript.Arguments.Unnamed.Count = 0 Then
 WScript.Echo "Please give folder name as argument 1."
 WScript.Quit 1
End If

Recurse fso.GetFolder(WScript.Arguments.Unnamed(0))

Sub Recurse(f)
 Dim item

 For Each item In f.SubFolders
  Recurse item
  Sanitize item
 Next
 For Each item In f.Files
  Sanitize item
 Next
End Sub

Sub Sanitize(folderOrFile)
 Dim newName: newName = invalidChars.Replace(folderOrFile.Name, "_")
 If folderOrFile.Name = newName Then Exit Sub
 WScript.Echo folderOrFile.Name, " -> ", newName
 folderOrFile.Name = newName 
End Sub

říkat to takhle:

cscript replace.vbs "c:\path\to\my\files"

Můžete také přetáhnout složky na něj v programu Průzkumník Windows.

Odpovězeno 04/11/2008 v 10:13
zdroj uživatelem

hlasů
3

Od http://www.robvanderwoude.com/bht.html :

použijte substituci řetězec NT je nastaveno, aby nahradit nebo odebrat znaky kdekoli v řetězci:

SET STRING=[ABCDEFG]
SET STRING=%STRING:[=%
SET STRING=%STRING:]=%
ECHO String: %STRING%

will display 
String: ABCDEFG

SET STRING=[ABCDEFG]
SET STRING=%STRING:[=(%
SET STRING=%STRING:]=)%
ECHO String: %STRING%

will display 
String: (ABCDEFG)

SET STRING=[ABCDEFG]
SET STRING=%STRING:~1,7%
ECHO String: %STRING%

will display 
String: ABCDEFG

Použijete-li tento pokus, budete muset zpracovat každý znak, který chcete nahradit (např, Ö, Ü, ä, ö, ü, ß, ale také, a, e, e ...) odděleně.

Odpovězeno 04/11/2008 v 10:14
zdroj uživatelem

hlasů
3

Díky Tomalak, který mě vlastně ukázal správným směrem. Myslel jsem, že bych tady psát pro úplnost.

Problém se zdá být, že codepage používaný GPG je stanovena (Latin I) nezávisle na kódové nakonfigurované v konzole. Ale jakmile se na to poukázal, přišel jsem na to, jak to workaraound.

Trik je změnit znaková stránka před generování seznamu souborů. To bude skutečně využít filelist se zdají být nesprávné při prohlížení v konzole. Nicméně, když přešel na SVS, to funguje dobře. GPG přijímá soubory a vyplivne na encrytped soubory se správnými názvy souborů.

Dávkový soubor vypadá asi takto:

chcp 1252
dir /b /s /a-d MyFolder >filelist.txt
gpg -r test@test.com --encrypt-files <filelist.txt
Odpovězeno 06/11/2008 v 13:14
zdroj uživatelem

hlasů
1

Následující ‚RenameFilesWithAccentedAndDiacriticalLatinChars.pl‘ perl skript přejmenuje soubory s diakritikou a diakritickými latince:

 • Tento skript v Perlu začíná ze složky uvedené v parametru, nebo jiný z aktuální složky.
 • To rekurzivně vyhledá soubory s znaky patřící do 80 - FF CP 1250, CP 1252, CP 1254 a CP 1257 (většinou s diakritikou latinkou) nebo latinkou, které mají diakritická znaménka.
 • Počítá nové názvy souborů odstraněním akcenty a diakritická znaménka pouze z latince (například Été -> Ete).
 • Ta zobrazuje všechny navrhované přejmenování a možná konfliktů, a žádá uživatele o globální schválení.
 • Pokud má uživatel schválila, že přejmenuje všechny soubory, které mají žádný konflikt.

Option ‚--batch‘ vyhýbá interaktivních otázky. Používat opatrně.

Option ‚-‘ se vyhne další parametr má být interpretován jako volitelné příslušenství.

Zvláštní upozornění :

 • Tento skript byl původně kódování UTF-8 a měl by zůstat tak.
 • Tento skript může přejmenovat velké množství souborů.
 • Soubory jména jsou teoreticky vše kódováno pouze s UTF-8. Ale některé názvy souborů může být zjištěno, že obsahuje také některé znaky, které mají starší kódování.
 • Autor použil snahy o kontroly konzistence, robustnost, detekce konfliktů a použití vhodného kódování. Takže tento skript by měl přejmenovat soubory pouze odstraněním akcenty a diakritiku z latinkou.
 • Ale tento scénář byl testován pouze v rámci omezeného počtu OS (Windows, Mac OS X, Linux) a omezený počet koncových kódování (CP 850, ISO-8859-1, UTF-8).
 • Ano, za podivných okolností, tento scénář by mohl přejmenovat mnoho souborů s náhodnými jmény.
 • Proto tento scénář by měly být používány s opatrností, a modifikovaný velmi opatrně (pozor kódování vnitřních řetězci, vstupů, výstupů a příkazy)
#!/usr/bin/perl -w
#=============================================================================
#
# Copyright 2010 Etienne URBAH
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details at
# http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
#
# For usage and SPECIAL WARNING, see the 'Help' section below.
#
#=============================================================================
use 5.008_000;  # For correct Unicode support
use warnings;
use strict;
use Encode;

$| = 1;      # Autoflush STDOUT

#-----------------------------------------------------------------------------
# Function ucRemoveEolUnderscoreDash :
# Set Uppercase, remove End of line, Underscores and Dashes
#-----------------------------------------------------------------------------
sub ucRemoveEolUnderscoreDash
{
 local $_ = uc($_[0]);
 chomp;
 tr/_\-//d;
 $_;
}

#-----------------------------------------------------------------------------
# Constants
#-----------------------------------------------------------------------------
my $Encoding_Western = 'ISO-8859-1';
my $Encoding_Central = 'ISO-8859-2';
my $Encoding_Baltic  = 'ISO-8859-4';
my $Encoding_Turkish = 'ISO-8859-9';
my $Encoding_W_Euro  = 'ISO-8859-15';
my $Code_Page_OldWest =  850;
my $Code_Page_Central = 1250;
my $Code_Page_Western = 1252;
my $Code_Page_Turkish = 1254;
my $Code_Page_Baltic = 1257;
my $Code_Page_UTF8  = 65001;

my $HighBitSetChars  = pack('C*', 0x80..0xFF);

my %SuperEncodings  =
 ( &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding_Western), 'cp'.$Code_Page_Western,
  &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding_Central), 'cp'.$Code_Page_Central,
  &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding_Baltic), 'cp'.$Code_Page_Baltic,
  &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding_Turkish), 'cp'.$Code_Page_Turkish,
  &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding_W_Euro), 'cp'.$Code_Page_Western,
  &ucRemoveEolUnderscoreDash('cp'.$Code_Page_OldWest),
                          'cp'.$Code_Page_Western );

my %EncodingNames   = ( 'cp'.$Code_Page_Central, 'Central European',
             'cp'.$Code_Page_Western, 'Western European',
             'cp'.$Code_Page_Turkish, '  Turkish   ',
             'cp'.$Code_Page_Baltic, '   Baltic   ' );

my %NonAccenChars   = ( 
             #--------------------------------#
'cp'.$Code_Page_Central, #  Central European (cp1250)  #
             #--------------------------------#
             #€_‚_„…†‡_‰Š‹ŚŤŽŹ_‘’“”•–—_™š›śťžź#
             'E_,_,.++_%S_STZZ_````.--_Ts_stzz'.

             # ˇ˘Ł¤Ą¦§¨©Ş«¬­®Ż°±˛ł´µ¶·¸ąş»Ľ˝ľż#
             '_``LoAlS`CS_--RZ`+,l`uP.,as_L~lz'.

             #ŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢß#
             'RAAAALCCCEEEEIIDDNNOOOOxRUUUUYTS'.

             #ŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőö÷řůúűüýţ˙#
             'raaaalccceeeeiiddnnoooo%ruuuuyt`',

             #--------------------------------#
'cp'.$Code_Page_Western, #  Western European (cp1252)  #
             #--------------------------------#
             #€_‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ_Ž__‘’“”•–—˜™š›œ_žŸ#
             'E_,f,.++^%S_O_Z__````.--~Ts_o_zY'.

             # ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿#
             '_!cLoYlS`Ca_--R-`+23`uP.,10_qh3_'.

             #ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß#
             'AAAAAAACEEEEIIIIDNOOOOOxOUUUUYTS'.

             #àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ#
             'aaaaaaaceeeeiiiidnooooo%ouuuuyty',

             #--------------------------------#
'cp'.$Code_Page_Turkish, #    Turkish (cp1254)    #
             #--------------------------------#
             #€_‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œ____‘’“”•–—˜™š›œ__Ÿ#
             'E_,f,.++^%S_O____````.--~Ts_o__Y'.

             # ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿#
             '_!cLoYlS`Ca_--R-`+23`uP.,10_qh3_'.

             #ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞß#
             'AAAAAAACEEEEIIIIGNOOOOOxOUUUUISS'.

             #àáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ#
             'aaaaaaaceeeeiiiignooooo%ouuuuisy',

             #--------------------------------#
'cp'.$Code_Page_Baltic,  #    Baltic  (cp1257)    #
             #--------------------------------#
             #€_‚_„…†‡_‰_‹_¨ˇ¸_‘’“”•–—_™_›_¯˛_#
             'E_,_,.++_%___``,_````.--_T___-,_'.

             # �¢£¤�¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³´µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æ#
             '__cLo_lSOCR_--RA`+23`uP.o1r_qh3a'.

             #ĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽß#
             'AIACAAEECEZEGKILSNNOOOOxULSUUZZS'.

             #ąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž˙#
             'aiacaaeecezegkilsnnoooo%ulsuuzz`' );

my %AccentedChars;
my $AccentedChars   = '';
my $NonAccenChars   = '';
for ( $Code_Page_Central, $Code_Page_Western,
   $Code_Page_Turkish, $Code_Page_Baltic )
  {
   $AccentedChars{'cp'.$_} = decode('cp'.$_, $HighBitSetChars);
   $AccentedChars     .= $AccentedChars{'cp'.$_};
   $NonAccenChars     .= $NonAccenChars{'cp'.$_};
  }
#print "\n", length($NonAccenChars), ' ', $NonAccenChars,"\n";
#print "\n", length($AccentedChars), ' ', $AccentedChars,"\n";

my $QuotedMetaNonAccenChars = quotemeta($NonAccenChars);

my $DiacriticalChars = '';
for ( 0x0300..0x036F, 0x1DC0..0x1DFF )
   { $DiacriticalChars .= chr($_) }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Parse options and parameters
#-----------------------------------------------------------------------------
my $b_Help    = 0;
my $b_Interactive = 1;
my $b_UTF8    = 0;
my $b_Parameter  = 0;
my $Folder;

for ( @ARGV )
{
 if  ( lc($_) eq '--' )
    { $b_Parameter = 1 }
 elsif ( (not $b_Parameter) and (lc($_) eq '--batch') )
    { $b_Interactive = 0 }
 elsif ( (not $b_Parameter) and (lc($_) eq '--utf8') )
    { $b_UTF8 = 1 }
 elsif ( $b_Parameter or (substr($_, 0, 1) ne '-') )
    {
     if ( defined($Folder) )
       { die "$0 accepts only 1 parameter\n" }
     else
       { $Folder = $_ }
    }
 else
    { $b_Help = 1 }
}

#-----------------------------------------------------------------------------
# Help
#-----------------------------------------------------------------------------
if ( $b_Help )
  {
   die << "END_OF_HELP"

$0 [--help] [--batch] [--] [folder]

This script renames files with accented and diacritical Latin characters :

- This PERL script starts from the folder given in parameter, or else from
  the current folder.
- It recursively searches for files with characters belonging to 80 - FF of
  CP 1250, CP 1252, CP 1254 and CP 1257 (mostly accented Latin characters)
  or Latin characters having diacritical marks.
- It calculates new file names by removing the accents and diacritical marks
  only from Latin characters (For example, Été --> Ete).
- It displays all proposed renaming and perhaps conflicts, and asks the user
  for global approval.
- If the user has approved, it renames all files having no conflict.

Option '--batch' avoids interactive questions. Use with care.

Option '--'   avoids the next parameter to be interpreted as option.

SPECIAL WARNING :
- This script was originally encoded in UTF-8, and should stay so.
- This script may rename a lot of files.
- Files names are theoretically all encoded only with UTF-8. But some file
  names may be found to contain also some characters having legacy encoding.
- The author has applied efforts for consistency checks, robustness, conflict
  detection and use of appropriate encoding.
  So this script should only rename files by removing accents and diacritical
  marks from Latin characters.
- But this script has been tested only under a limited number of OS
  (Windows, Mac OS X, Linux) and a limited number of terminal encodings
  (CP 850, ISO-8859-1, UTF-8).
- So, under weird circumstances, this script could rename many files with
  random names.
- Therefore, this script should be used with care, and modified with extreme
  care (beware encoding of internal strings, inputs, outputs and commands)
END_OF_HELP
  }

#-----------------------------------------------------------------------------
# If requested, change current folder
#-----------------------------------------------------------------------------
if ( defined($Folder) )
  { chdir($Folder) or die "Can NOT set '$Folder' as current folder\n" }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Following instruction is MANDATORY.
# The return value should be non-zero, but on some systems it is zero.
#-----------------------------------------------------------------------------
utf8::decode($AccentedChars);
# or die "$0: '\$AccentedChars' should be UTF-8 but is NOT.\n";

#-----------------------------------------------------------------------------
# Check consistency on 'tr'
#-----------------------------------------------------------------------------
$_ = $AccentedChars;
eval "tr/$AccentedChars/$QuotedMetaNonAccenChars/";
if ( $@ ) { warn $@ }
if ( $@ or ($_ ne $NonAccenChars) )
  { die "$0: Consistency check on 'tr' FAILED :\n\n",
     "Translated Accented Chars : ", length($_), ' : ', $_, "\n\n",
     "    Non Accented Chars : ", length($NonAccenChars), ' : ',
     $NonAccenChars, "\n" }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Constants depending on the OS
#-----------------------------------------------------------------------------
my $b_Windows = ( defined($ENV{'OS'}) and ($ENV{'OS'} eq 'Windows_NT') );

my ($Q, $sep, $sep2, $HOME, $Find, @List, $cwd, @Move);

if ( $b_Windows )
  {
   $Q  = '"';
   $sep = '\\';
   $sep2 = '\\\\';
   $HOME = $ENV{'USERPROFILE'};
   $Find = 'dir /b /s';
   @List = ( ( (`ver 2>&1` =~ m/version\s+([0-9]+)/i) and ($1 >= 6) ) ?
        ('icacls') :
        ( 'cacls') );
   $cwd = `cd`; chomp $cwd; $cwd = quotemeta($cwd);
   @Move = ('move');
  }
else
  {
   $Q  = "'";
   $sep = '/';
   $sep2 = '/';
   $HOME = $ENV{'HOME'};
   $Find = 'find .';
   @List = ('ls', '-d', '--');
   @Move = ('mv', '--');
   if ( -w '/bin' ) { die "$0: For safety reasons, ",
                "usage is BLOCKED to administrators.\n"}
  }

my $Encoding;
my $ucEncoding;
my $InputPipe = '-|';                # Used as global variable

#-----------------------------------------------------------------------------
# Under Windows, associate input and output encodings to code pages :
# - Get the original code page,
# - If it is not UTF-8, try to set it to UTF-8,
# - Define the input encoding as the one associated to the ACTIVE code page,
# - If STDOUT is the console, encode output for the ORIGINAL code page.
#-----------------------------------------------------------------------------
my $Code_Page_Original;
my $Code_Page_Active;

if ( $b_Windows )
  {
   #-----------------------------------------------------------------------
   # Get the original code page
   #-----------------------------------------------------------------------
   $_ = `chcp`;
   m/([0-9]+)$/ or die "Non numeric Windows code page : ", $_;
   $Code_Page_Original = $1;
   print 'Windows Original Code Page = ', $Code_Page_Original,
      ( $Code_Page_Original == $Code_Page_UTF8 ?
       ' = UTF-8, display is perhaps correct with a true type font.' :
       '' ), "\n\n";
   $Code_Page_Active = $Code_Page_Original ;

   #-----------------------------------------------------------------------
   # The input encoding must be the same as the ACTIVE code page
   #-----------------------------------------------------------------------
   $Encoding = ( $Code_Page_Active == $Code_Page_UTF8 ?
          'utf8' :
          'cp'.$Code_Page_Active ) ;
   $InputPipe .= ":encoding($Encoding)";
   print "InputPipe = '$InputPipe'\n\n";

   #-----------------------------------------------------------------------
   # If STDOUT is the console, output encoding must be the same as the
   # ORIGINAL code page
   #-----------------------------------------------------------------------
   if ( $Code_Page_Original != $Code_Page_UTF8 )
     {
      no warnings 'unopened';
      @_ = stat(STDOUT);
      use warnings;
      if ( scalar(@_) and ($_[0] == 1) )
        { binmode(STDOUT, ":encoding(cp$Code_Page_Original)") }
      else
        { binmode(STDOUT, ":encoding($Encoding)") }
     }
  }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Under *nix, if the 'LANG' environment variable contains an encoding,
# verify that this encoding is supported by the OS and by PERL.
#-----------------------------------------------------------------------------
elsif ( defined($ENV{'LANG'}) and ($ENV{'LANG'} =~ m/\.([^\@]+)$/i) )
   {
    $Encoding = $1;

    my $Kernel = `uname -s`;
    chomp $Kernel;
    my $ucEncoding = &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding);
    if ( (lc($Kernel) ne 'darwin') and not grep {$_ eq $ucEncoding}
            ( map { ($_, &ucRemoveEolUnderscoreDash($_)) }
             `locale -m` ) )
      { die "Encoding = '$Encoding' or '$ucEncoding' NOT supported ".
         "by the OS\n" }

    my $ucLocale = &ucRemoveEolUnderscoreDash($ENV{'LANG'});
    if ( not grep {$_ eq $ucLocale}
            ( map { ($_, &ucRemoveEolUnderscoreDash($_)) }
             `locale -a` ) )
      { die "Locale = '$ENV{LANG}' or '$ucLocale' NOT supported ".
         "by the OS\n" }

    if ( not defined(Encode::find_encoding($Encoding)) )
      { die "Encoding = '$Encoding' or '$ucEncoding' NOT supported ".
         "by PERL\n" }

    print "Encoding = '$Encoding' is supported by the OS and PERL\n\n";
    binmode(STDOUT, ":encoding($Encoding)");
   }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Check consistency between parameter of 'echo' and output of 'echo'
#-----------------------------------------------------------------------------
undef $_;
if ( defined($Encoding) )
  {
   $ucEncoding = &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding);
   if  ( defined($SuperEncodings{$ucEncoding}) )
      { $_ = substr($AccentedChars{$SuperEncodings{$ucEncoding}},
             0x20, 0x60) }
   elsif ( defined($AccentedChars{$Encoding}) )
      { $_ = $AccentedChars{$Encoding} }
   elsif ( $Encoding =~ m/^utf-?8$/i )
      { $_ = $AccentedChars }
  }
if ( not defined($_) )        # Chosen chars are same in 4 code pages
  { $_ = decode('cp'.$Code_Page_Central,
         pack('C*', 0xC9, 0xD3, 0xD7, 0xDC,          # ÉÓ×Ü
               0xE9, 0xF3, 0xF7, 0xFC)) }         # éó÷ü
#print $_, " (Parameter)\n\n";
#system 'echo', $_;
utf8::decode($_);
#print "\n", $_, " (Parameter after utf8::decode)\n\n";
my @EchoCommand = ( $b_Windows ?
          "echo $_" :
          ('echo', $_) );
#system @EchoCommand;

open(ECHO, $InputPipe, @EchoCommand) or die 'echo $_: ', $!;
my $Output = join('', <ECHO>);
close(ECHO);
chomp $Output;
#print "\n", $Output, " (Output of 'echo')\n";
utf8::decode($Output);
#print "\n", $Output, " (Output of 'echo' after utf8::decode)\n\n";

if ( $Output ne $_ )
  {
   warn "$0: Consistency check between parameter ",
             "of 'echo' and output of 'echo' FAILED :\n\n",
      "Parameter of 'echo' : ", length($_), ' : ', $_, "\n\n",
      "  Output of 'echo' : ", length($Output), ' : ', $Output, "\n";
   exit 1;
  }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Print the translation table
#-----------------------------------------------------------------------------
if ( defined($Encoding) )
{
 undef $_;
 $ucEncoding = &ucRemoveEolUnderscoreDash($Encoding);
 if  ( defined($SuperEncodings{$ucEncoding}) )
    {
     $_ = $SuperEncodings{$ucEncoding};
     print "--------- $EncodingNames{$_} ---------\n",
        '  ', substr($AccentedChars{$_}, 0x20, 0x20), "\n",
        '--> ', substr($NonAccenChars{$_}, 0x20, 0x20), "\n\n",
        '  ', substr($AccentedChars{$_}, 0x40, 0x20), "\n",
        '--> ', substr($NonAccenChars{$_}, 0x40, 0x20), "\n\n",
        '  ', substr($AccentedChars{$_}, 0x60, 0x20), "\n",
        '--> ', substr($NonAccenChars{$_}, 0x60, 0x20), "\n\n" }
 else
 {
  for ( 'cp'.$Code_Page_Central, 'cp'.$Code_Page_Western,
     'cp'.$Code_Page_Turkish, 'cp'.$Code_Page_Baltic )
  {
   if ( ('cp'.$Encoding eq $_) or ($Encoding =~ m/^utf-?8$/i) )
     { print "--------- $EncodingNames{$_} ---------\n",
         '  ', substr($AccentedChars{$_},  0, 0x20), "\n",
         '--> ', substr($NonAccenChars{$_},  0, 0x20), "\n\n",
         '  ', substr($AccentedChars{$_}, 0x20, 0x20), "\n",
         '--> ', substr($NonAccenChars{$_}, 0x20, 0x20), "\n\n",
         '  ', substr($AccentedChars{$_}, 0x40, 0x20), "\n",
         '--> ', substr($NonAccenChars{$_}, 0x40, 0x20), "\n\n",
         '  ', substr($AccentedChars{$_}, 0x60, 0x20), "\n",
         '--> ', substr($NonAccenChars{$_}, 0x60, 0x20), "\n\n" }
  }
 }
}

#-----------------------------------------------------------------------------
# Completely optional :
# Inside the Unison file, find the accented file names to ignore
#-----------------------------------------------------------------------------
my $UnisonFile = $HOME.$sep.'.unison'.$sep.'common.unison';
my @Ignores;

if ( open(UnisonFile, '<', $UnisonFile) )
  {
   print "\nUnison File '", $UnisonFile, "'\n";
   while ( <UnisonFile> )
   {
    if ( m/^\s*ignore\s*=\s*Name\s*(.+)/ )
      {
       $_ = $1 ;
       if ( m/[$AccentedChars]/ )
         { push(@Ignores, $_) }
      }
   }
   close(UnisonFile);
  }
print map(" Ignore: ".$_."\n", @Ignores);

#-----------------------------------------------------------------------------
# Function OutputAndErrorFromCommand :
#
# Execute the command given as array in parameter, and return STDOUT + STDERR
#
# Reads global variable $InputPipe
#-----------------------------------------------------------------------------
sub OutputAndErrorFromCommand
{
 local $_;
 my @Command = @_;       # Protects content of @_ from any modification
 #---------------------------------------------------------------------------
 # Under Windows, fork fails, so :
 # - Enclose into double quotes parameters containing blanks or simple
 #   quotes,
 # - Use piped open with redirection of STDERR.
 #---------------------------------------------------------------------------
 if ( defined($ENV{'OS'}) and ($ENV{'OS'} eq 'Windows_NT') )
   {
    for ( @Command )
       { s/^((-|.*(\s|')).*)$/$Q$1$Q/ }
    my $Command = join(' ', @Command);
    #print "\n", $Command;
    open(COMMAND, $InputPipe, "$Command 2>&1") or die '$Command: ', $!;
   }
 #---------------------------------------------------------------------------
 # Under Unix, quoting is too difficult, but fork succeeds
 #---------------------------------------------------------------------------
 else
   {
    my $pid = open(COMMAND, $InputPipe);
    defined($pid) or die "Can't fork: $!";
    if ( $pid == 0 )              # Child process
      {
       open STDERR, '>&=STDOUT';
       exec @Command;            # Returns only on failure
       die "Can't @Command";
      }
   }
 $_ = join('', <COMMAND>);             # Child's STDOUT + STDERR
 close COMMAND;
 chomp;
 utf8::decode($_);
 $_;
}

#-----------------------------------------------------------------------------
# Find recursively all files inside the current folder.
# Verify accessibility of files with accented names.
# Calculate non-accented file names from accented file names.
# Build the list of duplicates.
#-----------------------------------------------------------------------------
my %Olds;                # $Olds{$New} = [ $Old1, $Old2, ... ]
my $Old;
my $Dir;
my $Command;
my $ErrorMessage;
my $New;
my %News;

print "\n\nFiles with accented name and the corresponding non-accented name ",
   ":\n";

open(FIND, $InputPipe, $Find) or die $Find, ': ', $!;

FILE:
while ( <FIND> )
{
 chomp;
 #---------------------------------------------------------------------------
 # If the file path contains UTF-8, following instruction is MANDATORY.
 # If the file path does NOT contain UTF-8, it should NOT hurt.
 #---------------------------------------------------------------------------
 utf8::decode($_);

 if ( $b_Windows )
   { s/^$cwd$sep2// }
 else
   { s/^\.$sep2// }

 #---------------------------------------------------------------------------
 # From now on : $_ = Dir/OldFilename
 #---------------------------------------------------------------------------
 push(@{$Olds{$_}}, $_);

 if ( m/([^$sep2]+)$/ and
    ($1 =~ m/[$AccentedChars]|([\ -\~][$DiacriticalChars])/) )
   {
    if ( $b_Windows and m/$Q/ )
      {
       print "\n  $Q$_$Q\n*** contains quotes.\n";
       next;
      }
    for my $Ignore ( @Ignores )
    {
     if ( m/$Ignore$/ )
       { next FILE }
    }
    $Old = $_ ;
    m/^(.*$sep2)?([^$sep2]+)$/;
    $Dir = ( defined($1) ? $1 : '');
    $_  = $2;

    #---------------------------------------------------------------------
    # From now on : $Old = Dir/OldFilename
    #         $_  = OldFilename
    #---------------------------------------------------------------------
    print "\n  $Q$Old$Q\n";
    $ErrorMessage = &OutputAndErrorFromCommand(@List, $Old);
    if ( $? != 0 )
      { print "*** $ErrorMessage\n" }
    else
      {
       #---------------------------------------------------------------
       # Change accented Latin chars to non-accented chars.
       # Remove all diacritical marks after Latin chars.
       #---------------------------------------------------------------
       eval "tr/$AccentedChars/$QuotedMetaNonAccenChars/";
       s/([\ -\~])[$DiacriticalChars]+/$1/g;
       #---------------------------------------------------------------
       # From now on : $Old = Dir/OldFilename
       #         $_  = NewFilename
       #---------------------------------------------------------------
       if ( $@ )
         { warn $@ }
       else
         {
          $New = $Dir.$_;
          if ( $b_Windows or (not utf8::is_utf8($Dir)) )  # Weird
            { utf8::decode($New) }         # but necessary
          $News{$Old} = $New;
          push(@{$Olds{$New}}, $Old);
         }
       print "--> $Q$Dir$_$Q\n";
      }
   }
}

close(FIND);

#-----------------------------------------------------------------------------
# Print list of duplicate non-accented file names
#-----------------------------------------------------------------------------
my $b_NoDuplicate = 1;

for my $New ( sort keys %Olds )
{
 if ( scalar(@{$Olds{$New}}) > 1 )
   {
    if ( $b_NoDuplicate )
      {
       print "\n\nFollowing files would have same non-accented name ",
          ":\n";
       $b_NoDuplicate = 0;
      }
    print "\n", map('  '.$_."\n", @{$Olds{$New}}), '--> ', $New, "\n";
    for ( @{$Olds{$New}} )
       { delete $News{$_} };
   }
}

#-----------------------------------------------------------------------------
# If there are NO file to rename, then exit
#-----------------------------------------------------------------------------
my $Number = scalar(keys %News);

print "\n\n";
if ( $Number < 1 )
  {
   print "There are NO file to rename\n";
   exit;
  }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ask the user for global approval of renaming
#-----------------------------------------------------------------------------
if ( $b_Interactive )
  {
   print "In order to really rename the ", $Number,
      " files which can safely be renamed, type 'rename' : ";
   $_ = <STDIN>;
   sleep 1;            # Gives time to PERL to handle interrupts
   if ( not m/^rename$/i )
     { exit 1 }
  }
else
  { print $Number, " files will be renamed\n\n" }

#-----------------------------------------------------------------------------
# Rename accented file names sorted descending by name size
#-----------------------------------------------------------------------------
$Number = 0;
my $Move = join(' ', @Move);

for ( sort {length($b) <=> length($a)} keys %News )
{
 $ErrorMessage = &OutputAndErrorFromCommand(@Move, $_, $News{$_});
 if ( $? == 0 )
   { $Number++ }
 else
   { print "\n$Move $Q$_$Q\n", (' ' x length($Move)),
    " $Q$News{$_}$Q\n", ('*' x length($Move)), " $ErrorMessage\n" }
}
print "\n$Number files have been successfully renamed\n";

__END__

Odpovězeno 11/03/2010 v 20:38
zdroj uživatelem

hlasů
1

Já používám tuto dávku přejmenování složky a zdá se, funguje tak daleko ... V mém případě kódové je 1252, možná vás bude lišit.

mode con codepage select=1252
@echo off
Setlocal enabledelayedexpansion
::folder only (/D option)
for /R /D %%d in (*) do (

set an=%%~nd
set bn=!an:.=_!
set cn=!bn:-=_!
set dn=!cn: =_!
set en=!dn:Á=A!
set fn=!en:É=E!
set gn=!fn:Í=I!
set hn=!gn:Ó=O!
set in=!hn:Ú=U!
set jn=!in:Ü=U!
set kn=!jn:á=a!
set ln=!kn:é=e!
set mn=!ln:í=i!
set nn=!mn:ó=o!
set on=!nn:ú=u!
set pn=!on:ü=u!
set qn=!pn:Ñ=N!
set zn=!on:ñ=n!

set ax=%%~xd
set bx=!ax:.=_!
set cx=!bx:-=_!
set dx=!cx: =_!
set bx=!ax:.=_!
set cx=!bx:-=_!
set dx=!cx: =_!
set ex=!dx:Á=A!
set fx=!ex:É=E!
set gx=!fx:Í=I!
set hx=!gx:Ó=O!
set ix=!hx:Ú=U!
set jx=!ix:Ü=U!
set kx=!jx:á=a!
set lx=!kx:é=e!
set mx=!lx:í=i!
set nx=!mx:ó=o!
set ox=!nx:ú=u!
set px=!ox:ü=u!
set qx=!px:Ñ=N!
set zx=!ox:ñ=n!


if [!an!]==[] (set zn=)
if [!ax!]==[] (set zx=)

set newname=!zn!!zx!

if /i not [%%~nd%%~xd]==[!newname!] rename "%%d" !newname!

)

endlocal

pause
Odpovězeno 18/03/2010 v 12:10
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more