Jak vystavit Docker-registr za Httpd?

hlasů
0

Běžím soukromou v2 docker-registru s následujícím docker-compose.yml souboru:

registry:
 restart: always
 image: registry:2
 ports:
  - 5000:5000
 environment:
  REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE: /certs/server-cert.pem
  REGISTRY_HTTP_TLS_KEY: /certs/server-key.pem
  REGISTRY_AUTH: htpasswd
  REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_PATH: /auth/htpasswd
  REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_REALM: Registry Realm
 volumes:
  - /data/docker-registry:/var/lib/registry
  - /certs/docker-registry:/certs
  - /auth/docker-registry:/auth

a já jsem schopen dělat přihlášení místně (SSH, Jenkins, ...) na adrese http: // localhost: 5000 .

Nyní bych chtěl vystavit tomuto registru s Httpd. Běžím následující verzi httpd na CentOS 7:

[root@dev-machine conf.d]# httpd -v
Server version: Apache/2.4.6 (CentOS)
Server built:  Jun 27 2018 13:48:59

To je můj vhosts.conf :

<VirtualHost *:443>
  ServerName dev-machine.com
  ServerAlias www.dev-machine.com

  ErrorLog logs/dev-machine.com-error_log
  CustomLog logs/dev-machine.com-access_log common

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /certs/docker-registry/server-cert.pem
  SSLCertificateKeyFile /certs/docker-registry/server-key.pem

  Header set Host dev-machine.com
  Header set Docker-Distribution-Api-Version registry/2.0
  RequestHeader set X-Forwarded-Proto https

  ProxyRequests off
  ProxyPreserveHost on

  ProxyPass      /registry    http://127.0.0.1:5000/
  ProxyPassReverse  /registry    http://127.0.0.1:5000/

  <Location /registry>
    Order deny,allow
    Allow from all

    AuthName Registry Authentication
    AuthType basic
    AuthUserFile /auth/htpasswd
    Require valid-user
  </Location>
</VirtualHost>

Problém jsem čelí, je, že když se snažím pro přihlášení na registru dostanu následující chybu:

izio@1z10:~$ docker login https://dev-machine.com/registry
Username: user
Password: 
Error response from daemon: login attempt to https://dev-machine/v2/ failed with status: 404 Not Found

Vypadá to, že přesměrování / v2 namísto použití přiřazené url v vhostů. To, co chybí nebo je s touto konfigurací špatně?

Položena 20/10/2018 v 11:42
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Jen aktualizovat httpd.conf takhle


ProxyPass / registr http://127.0.0.1:5000/ v2
ProxyPassReverse / registru http://127.0.0.1:5000/ v2

Odpovězeno 24/10/2018 v 17:30
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more