MASM Tisk Neznámá Char

hlasů
0

Takže mám program, který trvá dva vstupní uživatelské řetězce. Jedna mají být prohledány, a jeden naplněný znaků hledat. Kód funkce je následující:

.data
  string1 DWORD 101 DUP(?),0
  string2 DWORD 11 DUP(?),0
  results DWORD 11 DUP(?),0
  resultsStore DWORD 0,0
  prompt1 BYTE Enter your first String: ,0
  prompt2 BYTE Enter the chars to search: ,0
  storeLoop DWORD 0
  storeCount DWORD 0
.code
main PROC
  mov edx, offset prompt1           ;moves the first prompt into edx
  call writeString              ;prints the first prompt
  mov edx, offset string1           ;moves the first response into edx
  mov ecx, 100                ;sets the limit for the first respsonse
  call ReadString               ;read user input into the first response
  mov edx, offset prompt2           ;moves the second prompt into edx
  call writeString              ;prints the second prompt
  mov edx, offset string2           ;moves the second response into edx
  mov ecx, 10                 ;seets the limit for the second response
  call ReadString               ;read user input into the second response
  call checkMatch
  call crlf
  call WaitMsg
  invoke ExitProcess,0
main ENDP  

checkMatch PROC
    L1:
      mov ebx, storeCount           ;store the count to access chars in string
      mov storeLoop, ecx           ;store the count running the outer loop
      mov ah, BYTE ptr [edx+ecx]       ;move individual char to al
      inc ebx                 ;increment the position in the string
      mov storeCount, ebx           ;store the string position   
      mov edx, OFFSET string1         ;move string1 into edx
      mov ebx, 0             
      L2: 
        mov al, BYTE ptr [edx+ebx]     ;move the next char into al
        cmp ah, al             ;check if chars match
        je match              ;if yes, jump to match
        inc ebx               ;increment ebx
        loop L2
      jmp next
      match:
        mov ebx, resultsStore        ;move next location in string to ebx
        mov results[ebx*4], ecx       ;store char in next open location
        inc resultsStore          ;increment the location of the next open spot
      next:
        mov ecx, storeLoop         ;store the outer loop count 
        loop L1
    mov edx, offset results
    call writeString
    ret
    checkMatch ENDP

  END main

Ale když jsem spustit program, je to prostě vytiskne jeden z těch otazník v krabici znaků.

Zajímavé je, že když jsem přidat řádek call writeStringhned po L1:výsledcích smyčcových tisků, následovaný String1 vícekrát a pak tajemství char.

Musím jen vytisknout řetězec výsledků, ale nejsem si jistý, co tady je přimět to, aby neměla být tisknutelné na jeho vlastní. Můj nejlepší odhad by byl nějaký druh problému s ukazatelem, ale nejsem pozitivní.

Položena 07/11/2018 v 23:39
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more