FadeTransition () widgetu je animovaný pouze jednou třepetání?

hlasů
0
class pin extends StatefulWidget {
@override
_PinState createState() => _PinState();
}

class _PinState extends State<pin> with TickerProviderStateMixin {
AnimationController _controller;
Animation<double> _animation;
bool error = false;


@override
void initState() {
 super.initState();
 this._controller = AnimationController(
   duration: const Duration(milliseconds: 1000), vsync: this);
 this._animation =
   Tween(begin: 0.0, end: 1.0).animate(CurvedAnimation(
  parent: _controller,
  curve: Curves.easeIn,
 ));
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
 if(this.error) {
  this.error = false;
  _controller.forward();
 }
 return Container(
  child: if (this.error)
      Container(
      child: FadeTransition(
       opacity: _animation,
       child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: <Widget>[
         Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(8.0),
          child: Image.asset(assets/images/sad_face.png),
         ),
        ],
       ),
      ),
     ),  
 ),
}
}

Ve výše uvedeném kódu FadeTransition()widgetu je animovaný, když je aplikace poprvé spuštěna. a viditelnost FadeTransition()se přepíná v errorproměnné. ale když příště FadeTransition()je vidět widget, není animované?

co chybí, když přepínání FadeTransition()widgetu by měl být animovaný pokaždé, když se objeví!

Položena 02/12/2019 v 21:51
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

Jedna věc, kterou jsem si všiml, je errorvždy false. Neexistuje žádný kód, abyste jej na hodnotu true a tam jsou dvě místa, kde by mohla být nastavena na hodnotu false. Jeden z nich závisí na tom, zda je to pravda (což nikdy nebude, protože error = trueneexistuje)

Jak již bylo řečeno, pokud chcete, aby se vaše animace běžet znovu, kde vůbec jste připínání tuto vlastnost (obvykle na tlačítku je onTapmetoda), musíte zavolat setState. V setState můžete buď použít

controller.forward(from: 0);
// or
controller.reset(); // stops the animation if in progress
controller.forward();
Odpovězeno 02/12/2019 v 23:01
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more