Existuje způsob, jak vybrat řádek z podřízené opakovače a vložte ji do nadřazeného repeater Riga / polí v ASP.NET C #?

hlasů
0

Ok, takže mám tento problém a já jsem stále učí, jak věci fungují v ASP C #. Mám rodič aktualizaci panel a vnitřek, který je rodičem repeater. Uvnitř, že je aktualizace dítě panel (nejsem si jistý, jak to nezbytné, že je) a dítě repeater. Dítě repeater je určen pro výsledky vyhledávání. Když uživatel klepne na textové pole pro vstup mateřské opakovače, Ajax pop-up stává, že jim umožňuje vyhledávat osoby, které potřebují v naší reklamní systém LDAP v dětském UpdatePanel i když vstoupí příjmení, křestní jméno (nebo obojí) nebo e-mail a klikněte na tlačítko „Search“, kód za to je to práce, najde výsledky naplní opakovače a dostane databound. Mám to všechno děje v mateřské OnItemCommand a funguje to. Tady je moje výzva - jak ve světě, beru dítě řádek zvoleného pomocí tlačítka onclick a vložit data do položky nadřazený řádek?

Tady je můj aspx část kódu, omlouvám se za formátování:

<table class=project_info>  
          <tr>
            <td colspan=3>
              <dl>
                <dt>Project Stakeholders<br />
                  <asp:Label runat=server ID=sh_SHHeader Text=Stakeholder Width=314></asp:Label>
                  <asp:Label runat=server ID=sh_SHInput Text=Input Level Width=168></asp:Label>
                </dt>
                <asp:UpdatePanel runat=server ID=udp_SubProjectsTeamList UpdateMode=Conditional>
                <ContentTemplate>
                <asp:Repeater ID=AddStakeholder runat=server OnItemCommand=AddStakeholder_ItemCommand OnItemDataBound=AddStakeholder_ItemDataBound>
                <ItemTemplate>
                <dd>
                  <asp:HiddenField ID=hdn_StakeholderId runat=server />
                  <asp:HiddenField ID=hdn_StakeholderGUID runat=server />
                  <asp:TextBox ID=txt_Stakeholder runat=server Width=304 onkeyup=hasPendingChanges() placeholder=Last Name, First Name Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, MSStakeholder) %>'></asp:TextBox>&nbsp;
                  <ajax:ModalPopupExtender runat=server ID=aj_AddStakeholder PopupControlID=pnl_AddStakeholderChild TargetControlID=txt_Stakeholder CancelControlID=PopCancelButton DropShadow=true Y=50></ajax:ModalPopupExtender>
                  <asp:DropDownList ID=drp_SHInput runat=server AppendDataBoundItems=true SelectedIndex='<%# Convert.ToInt32(DataBinder.Eval(Container.DataItem,MSInput)) %>' Width=160 onchange=hasPendingChanges()>
                    <asp:ListItem Text=Select Input Level Value=0 />
                  </asp:DropDownList>&nbsp;
                  <asp:Button ID=btnAddAnother runat=server CssClass=k-button k-button-icontext repeaterbutton Font-Size=small Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, Button) %>' CommandName='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, Button) %>' CausesValidation=false UseSubmitBehavior=false/>&nbsp;
                  <asp:Button ID=btnReset runat=server CssClass=k-button k-button-icontext repeaterbutton Font-Size=small Font-Bold=false Text='Reset' ToolTip=Reset Entry OnClick=clearSHRow CausesValidation=false UseSubmitBehavior=false/>

                  <asp:Panel ID=pnl_AddStakeholderChild runat=server >
                  <div id=mainformdiv class=k-widget k-window shPopup>
                    <div class=k-window-titlebar k-header>
                      <span class=k-window-title>Stakeholder Search<asp:Button ID=PopCancelButton runat=server CssClass=k-button k-button-icontext Font-Size=small CausesValidation=false Text=X style=float:right; OnClientClick=this.form.reset();/></span>
                    </div>
                    <div class=k-popup-edit-form k-window-content k-content shPopupHead>
                    <asp:UpdatePanel runat=server ID=udp_StakeholderSearch>
                      <ContentTemplate>
                        <div style=text-align:center;>
                          <asp:Label ID=lbl_LastName runat=server CssClass=shLabel Text=Last Name:/><asp:TextBox ID=txt_LastName runat=server Width=200/>&nbsp;<asp:Label ID=lbl_FirstName runat=server CssClass=shLabel Text=First Name:/><asp:TextBox ID=txt_FirstName runat=server Width=150/>&nbsp;&nbsp;OR<asp:Label ID=lbl_Email runat=server CssClass=shLabel Text=Email:/><asp:TextBox ID=txt_Email runat=server Width=200/>
                          <asp:Button ID=btn_Search runat=server CssClass=k-button k-button-icontext Text=Search CausesValidation=false CommandName=Search></asp:Button>
                        </div>
                        <asp:Repeater ID=rpt_SHSearchResults runat=server>
                        <HeaderTemplate>
                        <div class=shPopupResults k-grid k-widget>
                          <table>
                            <thead class=k-grid-header>
                              <tr>
                                <th class=k-header rowspan=1>Stakeholder Name</th>
                                <th class=k-header rowspan=1>Title</th>
                                <th class=k-header rowspan=1>Organization</th>
                                <th class=k-header rowspan=1>Email</th>
                                <th class=k-header rowspan=1></th>
                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                        </HeaderTemplate>
                        <ItemTemplate>
                            <asp:HiddenField ID=samaccountname runat=server Value='<%# Eval(userName) %>'/>
                            <asp:HiddenField ID=objectGUID runat=server Value='<%# Eval(userGUID) %>'/>
                              <tr class=k-alt>
                                <td><asp:Label runat=server ID=name Text='<%# Eval(FullName) %>' /></td>
                                <td><asp:Label runat=server ID=title Text='<%# Eval(Title) %>' /></td>
                                <td><asp:Label runat=server ID=company Text='<%# Eval(Company) %>' /></td>                
                                <td><asp:Label runat=server ID=email Text='<%# Eval(Email) %>' /></td>
                                <td style=text-align: center;width:auto><asp:Button runat=server ID=btn_SHSelect CssClass=k-button k-button-icontext Text=Select CausesValidation=false UseSubmitBehavior=false/></td>
                              </tr>              
                        </ItemTemplate>
                        <FooterTemplate>  
                            </tbody>
                          </table>
                        </div>
                        </FooterTemplate>
                        </asp:Repeater>
                        <asp:Panel ID=pnl_EmptyList runat=server Visible=false>
                        <div class=shEmptyResults k-grid k-widget>
                          <table>
                            <tr class=k-alt>
                              <td colspan=5>
                                <asp:Label ID=lbl_EmptyList runat=server BorderWidth=0></asp:Label>
                              </td>
                            </tr>
                          </table>
                        </div>
                        </asp:Panel>
                        <asp:Panel ID=pnl_Results runat=server Visible=false>
                        <div class=shPopupHead>
                          <span class=k-window-title><asp:Label runat=server ID=resultCount style=float:left; /></span>
                        </div>                        
                        </asp:Panel>
                      </ContentTemplate>
                    </asp:UpdatePanel>
                    <asp:UpdateProgress ID=udp_SearchProgress runat=server AssociatedUpdatePanelID=udp_StakeholderSearch>
                      <ProgressTemplate>
                        <div class=shEmptyResults k-grid k-widget>
                          <table>
                            <tr class=k-alt>
                              <td colspan=5 style=background:#fff><img src=env/images/searching.gif />
                              </td>
                            </tr>
                          </table>
                        </div>
                      </ProgressTemplate>
                    </asp:UpdateProgress>
                    </div>
                  </div>
                  </asp:Panel>
                </dd>
                </ItemTemplate>
                </asp:Repeater>
                </ContentTemplate>
                </asp:UpdatePanel>
              </dl>
            </td>
          </tr>  
        </table>

A .cs kód za:

  protected void AddStakeholder_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
  {
    int Total = AddStakeholder.Items.Count; //get total items in repeater

    if (e.CommandName == + )
    {
      Total = Total + 1; //increase 1 because of add

      AddSHColumns();

      foreach (RepeaterItem item in AddStakeholder.Items)
      {
        //getting the values of user entered fields
        string txt_Stakeholder = ((TextBox)item.FindControl(txt_Stakeholder)).Text;
        int drp_SHInput = ((DropDownList)item.FindControl(drp_SHInput)).SelectedIndex;
        Button btnAdd = ((Button)item.FindControl(btnAddAnother));

        //now change button text to remove, and save user entered values in table
        tbSHolder.Rows.Add(txt_Stakeholder, drp_SHInput, - );
      }

      //Add dummy row, because we need to increase
      tbSHolder.Rows.Add(, 0, + );

      BindWithSHRepeater();
    }
    else if (e.CommandName == - )
    {
      Total = Total - 1;
      tbSHolder.Columns.Add(MSStakeholder);
      tbSHolder.Columns.Add(MSInput);
      tbSHolder.Columns.Add(Button);

      foreach (RepeaterItem item in AddStakeholder.Items)
      {
        Button btnAdd = ((Button)item.FindControl(btnAddAnother));
        if (btnAdd != e.CommandSource) //the current row on which user click will removed
        {
          string txt_Stakeholder = ((TextBox)item.FindControl(txt_Stakeholder)).Text;
          int drp_SHInput = ((DropDownList)item.FindControl(drp_SHInput)).SelectedIndex;

          if (btnAdd.Text == - )
          {
            tbSHolder.Rows.Add(txt_Stakeholder, drp_SHInput, - );
          }
          else
          {
            tbSHolder.Rows.Add(txt_Stakeholder, drp_SHInput, + );
          }
        }
      }
      BindWithSHRepeater();
    }
    else if (e.CommandName == Search)
    {
      string last_name = ((TextBox)e.Item.FindControl(txt_LastName)).Text;
      string first_name = ((TextBox)e.Item.FindControl(txt_FirstName)).Text;
      string email = ((TextBox)e.Item.FindControl(txt_Email)).Text;
      TextBox test = ((TextBox)e.Item.FindControl(txt_Email));

      string searchFilter = ;

      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(last_name) && string.IsNullOrWhiteSpace(first_name) && string.IsNullOrWhiteSpace(email))
      {
        searchFilter = (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(company=*)(sn= + last_name + )(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)));
      }
      else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(last_name) && !string.IsNullOrWhiteSpace(first_name) && string.IsNullOrWhiteSpace(email))
      {
        searchFilter = (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(company=*)(sn= + last_name + )(givenName= + first_name + )(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)));
      }
      else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(email))
      {
        searchFilter = (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(company=*)(userPrincipalName= + email + )(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)));
      }
      //output.Text = (&(objectCategory=person)(objectClass=user) + searchFilter + );
      DirectoryEntry domain = new DirectoryEntry(my company's LDAP server information);
      DirectorySearcher dsLookFor = new DirectorySearcher(domain)
      {
        SearchScope = SearchScope.Subtree,
        Filter = searchFilter
      };
      //dsLookFor.Filter = searchFilter;
      dsLookFor.PropertiesToLoad.Add(sAMAccountName);
      dsLookFor.PropertiesToLoad.Add(objectGUID);
      dsLookFor.PropertiesToLoad.Add(name);
      dsLookFor.PropertiesToLoad.Add(title);
      dsLookFor.PropertiesToLoad.Add(company);
      dsLookFor.PropertiesToLoad.Add(userPrincipalName);
      dsLookFor.Sort.Direction = System.DirectoryServices.SortDirection.Ascending;
      dsLookFor.Sort.PropertyName = name;

      SearchResultCollection result = dsLookFor.FindAll();
      int totalCount = result.Count;
      var users = result.Cast<SearchResult>().Select(sr => sr.GetDirectoryEntry()).Select(de => new
      {
        userName = de.Properties[sAMAccountName].Value != null ? protectSpecialChar((string)de.Properties[sAMAccountName].Value) : ,
        userGUID = de.Properties[objectGUID].Value != null ? new Guid((byte[])de.Properties[objectGUID].Value).ToString() : ,
        FullName = de.Properties[name].Value != null ? protectSpecialChar((string)de.Properties[name].Value) : ,
        Title = de.Properties[title].Value != null ? protectSpecialChar((string)de.Properties[title].Value) : ,
        Company = de.Properties[company].Value != null ? protectSpecialChar((string)de.Properties[company].Value) : ,
        Email = de.Properties[userPrincipalName].Value != null ? protectSpecialChar((string)de.Properties[userPrincipalName].Value) : ,
      }).ToList();

      if (totalCount == 0)
      {
        ((Panel)e.Item.FindControl(pnl_EmptyList)).Visible = true;
        ((Label)e.Item.FindControl(lbl_EmptyList)).Text = No results to display. Please check your entries and try again.;
      }
      else
      {
        rpt_SHSearchResults.DataSource = users;
        rpt_SHSearchResults.DataBind();
        rpt_SHSearchResults.Visible = true;
        ((Panel)e.Item.FindControl(pnl_Results)).Visible = true;
        ((Label)e.Item.FindControl(resultCount)).Text = Result count: + totalCount;
      }
    }
  }
  protected void AddStakeholder_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
  {
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
      HiddenField hdn_StakeholderId = e.Item.FindControl(hdn_StakeholderId) as HiddenField;
      HiddenField hdn_StakeholderGUID = e.Item.FindControl(hdn_StakeholderGUID) as HiddenField;
      TextBox txt_Stakeholder = e.Item.FindControl(txt_Stakeholder) as TextBox;
      DropDownList drp_SHInput = e.Item.FindControl(drp_SHInput) as DropDownList;
      DataSet shInputSet = new DataSet();

      using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[ndcol_dashboard].ConnectionString))
      {
        con.Open();

        //Contractor List dropdown
        SqlDataAdapter shInput = new SqlDataAdapter(SELECT StakeholderInputId,InputName FROM StakeholderInput, con);
        shInput.Fill(shInputSet);
        drp_SHInput.DataSource = shInputSet;
        drp_SHInput.DataTextField = InputName;
        drp_SHInput.DataValueField = StakeholderInputId;
        drp_SHInput.DataBind();

        con.Close();
      }
      Repeater shSearchResults = e.Item.FindControl(rpt_SHSearchResults) as Repeater;
      HiddenField userName = shSearchResults.FindControl(samaccountname) as HiddenField;
      HiddenField userGUID = shSearchResults.FindControl(objectGUID) as HiddenField;
      Label name = shSearchResults.FindControl(name) as Label;
      Label title = shSearchResults.FindControl(title) as Label;
      Label company = shSearchResults.FindControl(company) as Label;
      Label email = shSearchResults.FindControl(email) as Label;
    }
  }

Měl jsem mít OnClick = „dosomethinghere“ na opakovače tlačítkem dětské „Select“ a pak se informace o dítě řádku a pokusí se jej aplikovat do mateřských kontrol? Jak by to být provedeno?

Zkoušel jsem všechno, co mohu myslet, aby to fungovalo, a já jsem udělal nespočet vyhledávání v Google, a tak i jinde, aby zjistil, jestli někdo jiný má vyřešit tento problém. Chystám mezilehlé úrovni kodér a tahle má mě mátl. Jak získám vybraný řádek vyplývají z dětské opakovače do nadřazeného řádku?

Děkuji ti za pomoc!

Položena 02/12/2019 v 22:00
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more