Zapisovat do souboru v „AppData“ v Electron. Tam, kde se na ni import {app} od „elektron“ ;?

hlasů
0

Dělám svou první aplikaci Electron. Snažím se uložit do textového souboru do složky AppData (například C: \ Users \ user \ AppData \ Roaming). Vím, že musím přidat dovoz {} aplikace z „elektron“; někteří kde ale jsem si jist, kam ji umístit.

V mých index.js JavaScript Píši nastavení databáze, které uživatel odešle v jeho formě do textového souboru. To je místo, kde musím mít adresáře adresu AppData.

// Write data to text file
var filepath = app.getPath(appData) 
var filename = database_quick_image_forensics.txt
var inp_data = inp_host + | + inp_username + | + inp_password + | + inp_database_name + | + inp_table_prefix;
write_to_file(filepath, filename, inp_data);

Celý můj kód je uveden níže:

./setup/index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset=UTF-8>
  <title>Setup</title>
  <!-- https://electronjs.org/docs/tutorial/security#csp-meta-tag -->

    <!-- CSS -->
      <link rel=stylesheet type=text/css href=../_webdesign/dark/dark.css />
    <!-- // CSS -->


  <!-- jQuery -->
  <script>window.$ = window.jQuery = require('../javascripts/jquery/jquery-3.4.1.js');</script>
  <script src=../javascripts/jquery/jquery-3.4.1.js charset=utf-8></script>
  <!-- //jQuery -->

  <!-- jQuery -->
  <script src=./index.js charset=utf-8></script>
  <!-- //jQuery -->
</head>
<body>
<div id=main_single_column>
 <h1>Setup</h1>

<!-- Feedback -->
  <div id=feedback_div class=success>
    <p id=feedback_p>Success</p>
  </div>
<!-- //Feedback -->

<!-- Database connection form -->

   <p>Host:<br />
   <input type=text name=inp_host id=inp_host value=localhost />
   </p>

   <p>Port:<br />
   <input type=text name=inpport id=inp_port value= />
   </p>

   <p>Username:<br />
   <input type=text name=inp_username id=inp_username value=root />
   </p>

   <p>Password:<br />
   <input type=text name=inp_password id=inp_password />
   </p>

   <p>Database name:<br />
   <input type=text name=inp_database_name id=inp_database_name value=quick />
   </p>

   <p>Table prefix:<br />
   <input type=text name=inp_table_prefix id=inp_table_prefix value=cf_ />
   </p>

   <p>
   <button id=form_connect_to_database_submit>Connect to database</button>
   </p>

<!-- //Database connection form -->
</div></body>
</html>

./setup/index.js

const fs = require('fs');

// Action = On submit
$(document).ready(function(){

  $(#form_connect_to_database_submit).click( function() {
    // Feedback
    $('#feedback_div').show();
    $('#feedback_div').removeClass(success);
    $('#feedback_div').addClass(info);
    $('#feedback_p').text(Connecting!)

    // get all the inputs
    var inp_host = $(#inp_host). val();
    var inp_username = $(#inp_username). val();
    var inp_password = $(#inp_password). val();
    var inp_database_name = $(#inp_database_name). val();
    var inp_table_prefix = $(#inp_table_prefix). val();

    // Test connection
    var connection_result = connect_to_database(inp_host, inp_username, inp_password, inp_database_name, inp_table_prefix);
    if(connection_result != connection_ok){
      // Connection Failed
      $('#feedback_div').removeClass(info);
      $('#feedback_div').addClass(error);
      $('#feedback_p').text(connection_result)
    }
    else{
      // Connection OK
      $('#feedback_div').removeClass(info);
      $('#feedback_div').addClass(success);
      $('#feedback_p').text(Connected)

      // Write data to text file
      var filepath = app.getPath(appData) 
      var filename = database_quick_image_forensics.txt
      var inp_data = inp_host + | + inp_username + | + inp_password + | + inp_database_name + | + inp_table_prefix;
      $('#feedback_p').text(Connected + filepath)
      write_to_file(filepath, filename, inp_data);

      // Feedback
      $('#feedback_div').removeClass(info);
      $('#feedback_div').addClass(success);
      $('#feedback_p').text(Connected to)
    }
  });
  $('#inp_host').focus();
});


// Function connect to database
function connect_to_database(inp_host, inp_username, inp_password, inp_database_name, inp_table_prefix){
  var mysql = require('mysql');

  // Add the credentials to access your database
  var connection = mysql.createConnection({
    host   : inp_host,
    user   : inp_username,
    password : null, // or the original password : 'apaswword'
    database : inp_database_name
  });

  // connect to mysql
  connection.connect(function(err) {
    // in case of error
    if(err){
      console.log(err.code);
      console.log(err.fatal);
      return err.code;
    }
  });


  // Perform a query
  $query = 'SELECT * FROM `cf_admin_liquidbase` LIMIT 10';
  connection.query($query, function(err, rows, fields) {
    if(err){
      console.log(An error ocurred performing the query.);
      console.log(err);
      return;
    }
    console.log(Query succesfully executed, rows);
  });

  return connection_ok;
} // connect_to_database
// Function write setup
function write_to_file(filepath, filename, inp_data){


  var fullpath = filepath + \\ + filename;
  fs.writeFile(fullpath, inp_data, (err) => {
    // throws an error, you could also catch it here
    if (err) throw err;
    // success case, the file was saved
    console.log('Lyric saved!');
  });
} // write_to_file

./main.js

const { app, BrowserWindow } = require('electron')


// Keep a global reference of the window object, if you don't, the window will
// be closed automatically when the JavaScript object is garbage collected.
let win


function createWindow () {
 // Create the browser window.
 win = new BrowserWindow({
     width: 800,
     height: 600,
     webPreferences: {
     nodeIntegration: true
     }
 })

 // and load the index.html of the app.
 win.loadFile('index.html')

 // Open the DevTools.
 // win.webContents.openDevTools()

 // Emitted when the window is closed.
 win.on('closed', () => {
     // Dereference the window object, usually you would store windows
     // in an array if your app supports multi windows, this is the time
     // when you should delete the corresponding element.
     win = null
 })
}

// This method will be called when Electron has finished
// initialization and is ready to create browser windows.
// Some APIs can only be used after this event occurs.
app.on('ready', createWindow)

// Quit when all windows are closed.
app.on('window-all-closed', () => {
 // On macOS it is common for applications and their menu bar
 // to stay active until the user quits explicitly with Cmd + Q
 if (process.platform !== 'darwin') {
     app.quit()
 }
})

app.on('activate', () => {
 // On macOS it's common to re-create a window in the app when the
 // dock icon is clicked and there are no other windows open.
 if (win === null) {
     createWindow()
 }
})

// In this file you can include the rest of your app's specific main process
// code. You can also put them in separate files and require them here.
Položena 13/01/2020 v 23:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
2

Vím, že musím přidat dovoz {} aplikace z „elektron“; někteří kde ale jsem si jist, kam ji umístit.

App modul je vždy (dle mých zkušeností) dovezených v mainprocesu, takže můžete ovládat aplikace životní cyklus. Nicméně, pokud chcete používat některé z appfunkcí modulu v rendererprocesu, můžete ho tam dovézt přes remotemodul (jak je uvedeno v přijatém odpovědi na tuto otázku: Jak používat app.getPath elektronu () pro ukládání dat )

const remote = require('electron').remote;
const app = remote.app;
console.log(app.getPath('userData'));

mainA rendererprocesy jsou klíčové pojmy Electron, takže bych navrhnout čtení na nich. Podstatou je, že máte jeden mainproces - nemá vizuální reprezentaci, a to je spojené s životním cyklem aplikace, vytváření a zničení rendererprocesy (jako BrowserWindows ), komunikace mezi renderer procesy, atd. - a můžete mít tolik rendererprocesů, jako je potřebuješ.

Takže pokud si chcete přečíst a soubory zápisu, můžete to udělat v rendererprocesu, jak je uvedeno výše - nebo si můžete udělat to v mainprocesu. Ve druhém případě, je-li rendererproces chce uložit soubor, může to poselství, které mainproces, IPC , odesílání dat, které mají být uloženy.

Jakým způsobem to uděláte, je architektonický volba.

Odpovězeno 14/01/2020 v 02:08
zdroj uživatelem

hlasů
1

Chcete-li získat cestu k aplikaci na vašem hlavním procesu . Pak použijte tento kód na dosah main.js

switch(process.platform) {
  case 'darwin': {
   return path.join(process.env.HOME, 'Library', 'Application Support', ...);
  }
  case 'win32': {
   return path.join(process.env.APPDATA, ...);
  }
  case 'linux': {
   return path.join(process.env.HOME, ...);
  }
}

A dostane cestu z renderer pak použijte tento kód si renderer

const remote = require('electron').remote;
const app = remote.app;
console.log(app.getPath('userData'));

Ale pro použití vyžadují si renderer, zkontrolujte, zda nodeintegration je pravda.

Kdybych byl vámi, chtěl jsem se dostat cestu aplikace na hlavním procesu a uložit soubor v hlavním procesu stejně. Z tohoto důvodu, dováží mnoho závislostí na vykreslení procesu není dobrá volba. Proces renderer se především stará o zobrazování vašich aplikací do prohlížeče Chromium.

Tak, aby se tento postup v hlavním procesu . Použij toto

na dosah main.js

 const { ipcMain } = require('electron')
 const appPath = () => {
  switch(process.platform) {
   case 'darwin': {
    return path.join(process.env.HOME, 'Library', 'Application Support');
   }
   case 'win32': {
    return process.env.APPDATA;
   }
   case 'linux': {
    return process.env.HOME;
   }
  }
 }

 const writeToFile = (fileName, inData) => {
   const fullPath = path.join(appPath(), "\\", fileName);
   fs.writeFile(fullPath, inData, (err) => {
    // throws an error, you could also catch it here
    if (err) throw err;
    // success case, the file was saved
    console.log('Lyric saved!');
  });
 } // write_to_file

 ipcMain.on('WRITE_TEXT', async (event, arg) => {
  writeToFile(arg.fileName, arg.inData)
 });

K vykreslení procesu přidat tento kód.

const {ipcRenderer} = require('electron')
ipcRenderer.sendSync('WRITE_TEXT',{fileName, inData})

Jak vidíte, na vykreslení procesu , je to odesláním inp_datado svého hlavního procesu prostřednictvím ‚WRITE_TEXT‘ IPC kanálu .

A ještě jedna věc, kterou tady v kódu. Připojíte-li DB si renderer a je možné, ale není to správná volba. Prosím, že zatímco vy se s několika vykreslení. Byste měli přesunout to na hlavní proces příliš.

Odpovězeno 14/01/2020 v 05:32
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more