Rozdělit soubor WAV v VB6

hlasů
0

Potřebuji pomoc, aby připevněte VB6 kód, který by měl trvat zvukový soubor a rozdělit ho na 5 stejných dílů.

Jedná se o způsob, jak tento kód by měl fungovat:

První část začíná od začátku souboru Track.wav. Druhá část začne od místa, kde se první dělené část skončila. Třetí část začne od místa, kde druhá dělená část skončila. Čtvrtá část se spustí od místa, kde třetí dělené část skončila. Pátá část začne od místa, kde čtvrtá část rozdělené skončila.

V podstatě každá z částí souboru je pokračováním předchozí části rozdělení souboru. Po rozdělení mám 1.wav, 2.wav, 3.wav. 4.wav a 5.wav vše odvozeno ze souboru Track.wav. Kód připojený již rozděluje soubor na pět stejných částí, ale problém je, že všechny zvukové části jsou stejné jako v první části namísto pokračování.

I potřebují pomoc, aby si to pevně do práce, jak by měl v VB6 (není součástí .NET). Byl bych vděčný za pomoc s tímto.

Dim Wavlength As Integer

Private Sub Command1_Click()

On Error Resume Next

DoFirstWav

Me.SetFocus

End Sub

Private Sub DoFirstWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FirstWav As Integer

FirstWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, FirstWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\1.wav, ByteData)

DoSecondWav

End Sub

Private Sub DoSecondWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim SecondWav As Integer

SecondWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, SecondWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\2.wav, ByteData)

DoThirdWav

End Sub

Private Sub DoThirdWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ThirdWav As Integer

ThirdWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, ThirdWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\3.wav, ByteData)

DoFourthWav

End Sub

Private Sub DoFourthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FourthWav As Integer

FourthWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, FourthWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\4.wav, ByteData)

DoFifthWav

End Sub

Private Sub DoFifthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FifthWav As Integer

FifthWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, FifthWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\5.wav, ByteData)

MsgBox Wav Split Successfully, vbInformation

End

End Sub

Private Function ReadFile(ByVal strFileName As String, Optional ByVal lngStartPos As Long = 1, Optional ByVal lngFileSize As Long = -1) As Byte()

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngFileSize = -1 Then
    ReDim ReadFile(LOF(FilNum) - lngStartPos)
    Else
    ReDim ReadFile(lngFileSize - 1)
  End If
  Get #FilNum, lngStartPos, ReadFile
Close #FilNum

End Function

Private Function WriteFile(ByVal strFileName As String, ByteData() As Byte, Optional ByVal lngStartPos As Long = -1, Optional ByVal OverWrite As Boolean = True)

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

If OverWrite = True And Dir(strFileName) <> Then
  Kill strFileName
End If

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngStartPos = -1 Then
    Put #FilNum, LOF(FilNum) + 1, ByteData
    Else
    Put #FilNum, l, ByteData
  End If
Close #FilNum

End Function

Private Sub Form_Load()

On Error Resume Next

Dim MyInt As Integer
Dim MyByte As Byte
Dim MyStr As String * 4
Dim MyLong As Long
Dim SampleRate, BytesPerSample, FileSize As Long

Open App.Path & \Track.wav For Binary Access Read Lock Read As #1
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print Riff = ; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print File size = ; MyLong
  FileSize = MyLong
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print Wave = ; MyStr
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print Format = ; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print Any = ; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print formatTag = ; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print Channels = ; MyInt
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print Samples per Sec = ; MyLong
  SampleRate = MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print Bytes per Sec = ; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print BlockAlign = ; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print Bytes per Sample = ; MyInt
  BytesPerSample = MyInt
Close #1

Wavlength = FileSize / (SampleRate * BytesPerSample)

End Sub
Položena 13/02/2020 v 22:01
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Tato otázka je velmi zapojen, a to zejména v případě, každá část musí být možné přehrát. Důvodem je, že každý soubor, který vytvoříte, musí mít platný záznam záhlaví. Chcete-li ji dále komplikuje, zdá se, záznam záhlaví může být 44 bajtů 46 bajtů, nebo dokonce jiné velikosti.

Pracoval jsem některé základní kód na základě vašeho příspěvku, který se objeví na práci pro soubor wav jsem testoval:

Option Explicit

Private Const HEADER_SIZE As Long = 46
Private Const CHUNK_COUNT As Long = 5

Private HeaderData(HEADER_SIZE) As Byte
Private ChunkSize As Long

Private Sub Form_Load()
  Dim MyInt As Integer
  Dim MyByte As Byte
  Dim MyStr As String * 4
  Dim MyLong As Long
  Dim FileSize As Long

  Open App.Path & "\Track.wav" For Binary Access Read Lock Read As #1
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Riff = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "File size = "; MyLong
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Wave = "; MyStr
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Format = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Any = "; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "formatTag = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Channels = "; MyInt
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Samples per Sec = "; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sec = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "BlockAlign = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sample = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Something = "; MyInt 'for my wave file, I needed 2 extra bytes
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "SubchunkID = "; MyStr
  Get #1, , FileSize: Debug.Print "SubchunkSize = "; FileSize
  Get #1, 1, HeaderData 'the size changes depending upon the file
  Close #1

  ChunkSize = CLng(FileSize / CHUNK_COUNT) 'you might loose some data here
End Sub

Private Sub Command1_Click()
  Dim i As Integer
  Dim ByteData() As Byte
  Dim StartPos As Long

  For i = 1 To CHUNK_COUNT
   StartPos = HEADER_SIZE + ((i - 1) * ChunkSize)
   ByteData = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", StartPos, ChunkSize)
   Call WriteFile(App.Path & "\Segments\" & i & ".wav", HeaderData, ByteData)
  Next

  MsgBox "Wav Split Successfully", vbInformation
  End
End Sub

Private Function ReadFile(ByVal strFileName As String, ByVal lngStartPos As Long, ByVal lngFileSize As Long) As Byte()
  On Error Resume Next

  Dim FilNum As Integer

  FilNum = FreeFile

  ReDim ReadFile(lngFileSize - 1)

  Open strFileName For Binary As #FilNum

  Get #FilNum, lngStartPos, ReadFile

  Close #FilNum
End Function

Private Function WriteFile(ByVal strFileName As String, HeaderData() As Byte, ByteData() As Byte, Optional ByVal OverWrite As Boolean = True)
  On Error Resume Next

  Dim FilNum As Integer

  FilNum = FreeFile

  If OverWrite = True And Dir(strFileName) <> "" Then
    Kill strFileName
  End If

  Open strFileName For Binary As #FilNum

  Put #FilNum, LOF(FilNum) + 1, HeaderData
  Put #FilNum, HEADER_SIZE, ByteData

  Close #FilNum
End Function

Eliminovat jsem hodně duplicitního kódu implementací Forsmyčku. V tomto okruhu, jsem vypočítat pozici start pro čtení, a také předat záznam záhlaví pro zápis.

Znovu zdůrazňuji, že je to velmi jednoduchý a nebude fungovat pro všechny soubory WAV. Můžete ručně nastavit HEADER_SIZE pokud to nefunguje na souboru.

Pravděpodobné, že potřebuje záznam záhlaví, které mají být upraveny tak, aby odrážel správnou velikost nového souboru, namísto použití hlavičku z původního souboru.

To by mělo dostat jste začali.

Odpovězeno 16/02/2020 v 22:25
zdroj uživatelem

hlasů
0

Jedná se o pracovní kód. Jsem si jistý, někdo může potřebovat něco takového v budoucnu, si myslel, že bych to post zde.


Dim Wavlength As Long
Dim PartLength As Integer
Dim WavHeader() As Byte

Private Sub Command1_Click()

On Error Resume Next

WavHeader = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", 1, 320)

PartLength = Wavlength / 6 - 2

DoFirstWav

End Sub

Private Sub DoFirstWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FirstWav As Integer

ByteData = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", 1, PartLength & "0000")
Call WriteFile(App.Path & "\Segments\1.wav", ByteData)

DoSecondWav

End Sub

Private Sub DoSecondWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim SecondWav As Integer

SecondWav = PartLength

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", SecondWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\2.wav", ByteData)

DoThirdWav

End Sub

Private Sub DoThirdWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim ThirdWav As Integer

ThirdWav = PartLength * 2 + 1

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", ThirdWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\3.wav", ByteData)

DoFourthWav

End Sub

Private Sub DoFourthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim FourthWav As Integer

FourthWav = PartLength * 3 + 1

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", FourthWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\4.wav", ByteData)

DoFifthWav

End Sub

Private Sub DoFifthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim FifthWav As Integer

FifthWav = PartLength * 4 + 1

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", FifthWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\5.wav", ByteData)

End Sub

Private Function ReadFile(ByVal strFileName As String, Optional ByVal lngStartPos As Long = 1, Optional ByVal lngFileSize As Long = -1) As Byte()

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngFileSize = -1 Then
    ReDim ReadFile(LOF(FilNum) - lngStartPos)
    Else
    ReDim ReadFile(lngFileSize - 1)
  End If
  Get #FilNum, lngStartPos, ReadFile
Close #FilNum

End Function

Private Function WriteFile(ByVal strFileName As String, ByteData() As Byte, Optional ByVal lngStartPos As Long = -1, Optional ByVal OverWrite As Boolean = True)

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

If OverWrite = True And Dir(strFileName) <> "" Then
  Kill strFileName
End If

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngStartPos = -1 Then
    Put #FilNum, LOF(FilNum) + 1, ByteData
    Else
    Put #FilNum, l, ByteData
  End If
Close #FilNum

End Function

Private Sub Form_Load()

On Error Resume Next

Dim MyInt As Integer
Dim MyByte As Byte
Dim MyStr As String * 4
Dim MyLong As Long
Dim SampleRate, BytesPerSample, FileSize As Long

Open App.Path & "\Track.wav" For Binary Access Read Lock Read As #1
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Riff = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "File size = "; MyLong
  FileSize = MyLong
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Wave = "; MyStr
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Format = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Any = "; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "formatTag = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Channels = "; MyInt
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Samples per Sec = "; MyLong
  SampleRate = MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sec = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "BlockAlign = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sample = "; MyInt
  BytesPerSample = MyInt

Close #1

Wavlength = FileSize \ (SampleRate * BytesPerSample)

Debug.Print "Wavlength"; Wavlength

End Sub
Odpovězeno 17/02/2020 v 23:41
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more