Psaní oprávnění problémy s následujícími adresářů / souborů Elementor nahraní adresář

hlasů
0

Pokaždé, když chcete aktualizovat o konkrétní stránky na mých WordPress strana dostane zmrzlý a nedovolí mi použít nástroj pro tvorbu. Na Wordpress Dashboard vidím tuto zprávu: Psaní oprávnění problémy s následujícími adresářů / souborů Elementor nahraní adresář.

Když jsem zkontrolovat protokoly chyb i zde následující:

`[error] 14605#14605: *52603 FastCGI sent in stderr: PHP message: PHP Warning:
 file_put_contents(/var/www/corvettes2.performancecorvettes.com/public/wp-content/uploads/elementor/css/post-701.css): 
failed to open stream: 
Permission denied in /var/www/corvettes2.performancecorvettes.com/public/
wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php` 

To, co jsem se snažil tak daleko:

 1. Jsem se ujistěte se, že jsem si nastavit na správná oprávnění pro složky a soubory (755 složky a podsložky, 644 souborů)
 2. I upravit max_input_vars 1000 na .htaccess souboru
 3. Musím zkontrolovat Nginx conf souboru, aby se ujistil nic není liché (stále já nepovažuji nic špatného):

;

 user nginx;
 worker_processes auto;
 worker_rlimit_nofile 20000;
 error_log /var/log/nginx/error.log warn;
 pid    /var/run/nginx.pid;


 events {
 worker_connections 4096;
 multi_accept on;
 use epoll;
}


 http {
  include    /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
         '$status $body_bytes_sent $http_referer '
         '$http_user_agent $http_x_forwarded_for';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;

keepalive_requests 100000;
keepalive_timeout 5;
send_timeout 10;

gzip on;
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_proxied any;
gzip_vary off;
gzip_types text/plain text/css text/xml application/xml application/rss+xml application/atom+xml application/x-font-ttf application/font-woff application/vnd.ms-fontobject application/javascript application/json application/x-javascript application/x-httpd-php application/x-httpd-fastphp application/x-httpd-eruby image/svg+xml text/javascript text/mathml;
gzip_min_length 1000;
gzip_disable   MSIE [1-6]\.;

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
client_max_body_size 20M;
}
Položena 13/02/2020 v 22:06
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Zkontrolujte vlastnictví adresáře nahrávání a to soubory. S největší pravděpodobností, že jsou ve vlastnictví root nebo jiným uživatelem. Pokud tomu tak je, použijte chmod změnit na uživateli Nginx.

Odpovězeno 14/02/2020 v 00:31
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more