Smyčka přes stůl a kódovat pole s SHA256 hash base64

hlasů
-1

Musím aktualizovat sloupec, který v současné době obsahuje prostý text hesla s vlastním SHA256 base64 heslem. K tomu jsem pomocí kurzoru procházet každý záznam a kódování heslo, ale po spuštění všechny záznamy mají stejné zakódované heslo.

DECLARE @hash AS VARBINARY(128); 
DECLARE @h64 AS VARCHAR(128);
DECLARE @pass AS VARCHAR(500);
DECLARE @id AS INTEGER;

DECLARE cursor1 CURSOR 
  FOR SELECT [ID] FROM dbo.Table
OPEN cursor1
FETCH NEXT FROM cursor1 INTO @id
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN  
    SET @pass = (SELECT [Password] FROM dbo.Table WHERE ID = @id);
    SET @hash = HASHBYTES('SHA2_256', @pass);
    SET @h64 = CAST(N'' AS xml).value('xs:base64Binary(sql:variable(@hash))', 'varchar(128)');
    UPDATE dbo.Table SET [Password] = @h64;     
    FETCH NEXT FROM cursor1 INTO @id; 
  END;
DEALLOCATE cursor1;
Položena 19/03/2020 v 21:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more