Jak chytit chybovou vraceli z MVC WEP api?

hlasů
0

Mám webovou aplikaci MVC, který volá MVC WEP api. Web rozhraní API vrací výjimku, ale nejsou jisti, jak ji chytit.

Webový api zachytává chybu a hodí ji.

zadejte

Způsob webová aplikace MVC, který volá Web API MVC.

Dále jen „Try Catch“ nezachytil chybu.

Linka: if (result.IsSuccessStatusCode) ukazuje stavový kód není úspěšné, takže spadá do falešného stavu, která se právě staví přátelskou zprávy do viewbag.

Místo toho, chci zobrazit Error.chstml.

Jak jsem hodit zprávu v tomto okamžiku se dostat objeví Error.chstml? Stránka se objevil v jiných scénářích chyb. Věřím, že tím, že má ‚HandleErrorAttribute‘ v souboru Filter.config.cs.

  [HttpGet]
  public async Task<ActionResult> GetUserProfile()
  {
    if ((string)@Session[HasProfileSwitch] == False)
    {
      UserProfileForMaintViewModel userProfileForMaintViewModel = new UserProfileForMaintViewModel();
      return View(UserProfileMaint1, userProfileForMaintViewModel);
    }
    else
      try
      {
        string hostName = Dns.GetHostName();
        string myIpAddress = Dns.GetHostEntry(hostName).AddressList[2].ToString();
        UserProfileForMaintViewModel userProfileForMaintViewModel = new UserProfileForMaintViewModel();

        using (var client = new HttpClient())
        {
          client.BaseAddress = new Uri(http://localhost:56224);
          string restOfUrl = /api/profileandblog/getuserprofile/ + Session[UserName] + / + myIpAddress + / + Session[UserId];
          client.DefaultRequestHeaders.Clear();
          client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(application/json));

          // Call the web api - HTTP GET.
          HttpResponseMessage result = await client.GetAsync(restOfUrl);

          if (result.IsSuccessStatusCode)
          {
            var userResponse = result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
            userProfileForMaintViewModel = JsonConvert.DeserializeObject<UserProfileForMaintViewModel>(userResponse);
          }
          else
          {
            // The web api sent an error response.
            ViewBag.errormessage = Server error on getting the active userProflie. UserId: + Session[UserId] + Please contact the administrator.;             
          }

          return View(UserProfileMaint1, userProfileForMaintViewModel);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
  }

To je to, co mám v FilterConfig.cs.

ErrorLoggerAttribute odkazuje na vlastní chybovou logger.

using System.Web.Mvc;
using GbngWebClient.Helpers;

namespace GbngWebClient
{
  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
      filters.Add(new ErrorLoggerAttribute());
    }
  }
}

To je Error.cshtml.

@{
ViewBag.Title = Error;
Layout = null;
}

<meta http-equiv=Cache-Control content=no-cache>
<meta http-equiv=Pragma content=no-cache>
<meta http-equiv=Expires content=-1 />

 <style>
  .center {
  text-align: center;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  margin-bottom: auto;
  margin-top: auto;
 }
</style>

<link href=~/Content/bootstrap.min.css rel=stylesheet />

<div class=container>
  <div class=row>
    <div class=span12>
      <div class=hero-unit center>
        <h1>
          Something Went Wrong!
        </h1>

        @if (TempData[ErrorMessage] != null)
        {
          <div class=alert alert-danger>
            <strong>Oops!</strong> @TempData[ErrorMessage]
          </div>
        }
        else
        {
          <div class=alert alert-danger>
            An error occurred while processing your request.
          </div>
        }

      <br />
      <p>Contact the Administrator.</p>
      <p><b>To go back home, just press this button:</b></p>
      <a href=/Home/Index class=btn btn-large btn-info><i class=icon-home icon-white>
      </i>Take Me Home</a>
      </div>
      <br />
      <p></p>
    </div>
  </div>
</div>
Položena 19/03/2020 v 22:02
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more