Graphql TypeOrm nevytváří tabulky

hlasů
0

Subjekt není vytvořena při spuštění můj projekt jako lze vidět zde:

postgres-# \d emasa_base
Did not find any relation named emasa_base.

Nedovedu si představit, kde je problém mám uživatelské účetní jednotky:

@Entity()
export class User extends BaseEntity {
 @PrimaryGeneratedColumn()
 id: number;

 @Column()
 name: string;

 @Column()
 email: string;

 @Column()
 age: number;

 @Column(timestamp)
 register_at: Date;
}

moje nastavení tpyeorm ormconfig :

{
 type: postgres,
 host: db,
 port: 5432,
 username: spirit,
 password: emasa,
 database: emasa_base,
 synchronize: true,
 logging: false,
 entities: [src/entity/**/*.ts],
 migrations: [src/migration/**/*.ts],
 subscribers: [src/subscriber/**/*.ts],
 cli: {
  entitiesDir: src/entity,
  migrationsDir: src/migration,
  subscribersDir: src/subscriber
 }
}

mí index.ts

const startServer = async () => {
 const server = new ApolloServer({
  schema,
  context: ({ req, res }: any) => ({ req, res })
 });
 let retries = 5;
 while (retries) {
  try {
   await createConnection();
   break;
  } catch (err) {
   console.log(err);
   retries -= 1;
   console.log(`retries left: ${retries}`);

   await new Promise(res => setTimeout(res, 5000));
  }
 }
 const app = express();

 server.applyMiddleware({ app });

 app.listen({ port: process.env.SERVER_PORT }, () =>
  console.log(`🚀 Server ready at http://localhost:4000${server.graphqlPath}`)
 );
};

startServer();

můj dockercompose:

version: 3.7
services:
 db:
  image: postgres:12
  restart: always
  container_name: db
  ports:
   - ${DB_PORT}:5432
  volumes:
   - db_data:/var/lib/postgresql/data
  environment:
   POSTGRES_USER: ${DB_USER}
   POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASS}
   POSTGRES_DB: ${DB_NAME}

 pgadmin:
  image: dpage/pgadmin4
  restart: always
  container_name: pgadmin4
  depends_on:
   - db
  ports:
   - 5050:80
  environment:
   PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: emasa@emasa.com
   PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin

 api:
  image: server_emasa
  container_name: api
  restart: always
  depends_on:
   - db
  ports:
   - ${SERVER_PORT}:${SERVER_PORT}
volumes:
 db_data:

můj docker file:

FROM node as builder
WORKDIR usr/app
COPY package*.json ./
RUN yarn install
COPY . .
RUN yarn run build


FROM node
WORKDIR usr/app
COPY package*.json ./
RUN yarn install --production

COPY --from=builder /usr/app/dist ./dist

COPY ormconfig.docker.json ./ormconfig.json
COPY .env . 

expose 4000
CMD node dist/src/index.js

můj serverový uzel spustí normálně Mohu se k localhost: 4000 / graphql i mé postgres, ale z nějakého důvodu není vytvořena tabulka Věřím, že problém je v mém Docker souboru nebo mé orm config

Na mých kulatiny můj uzel SERV:

api    | �🚀 Server ready at http://localhost:4000/graphql

trvat své struktury složek:

zadejte

Položena 19/03/2020 v 22:02
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more