UIPickerview regulátor není schopen vybrat obraz a použití v xcode4.2 ale funguje dobře na Xcode 3.2

hlasů
1

Mám UIImagePickerController tento kód dále běží dobře na Xcode 3.2, ale aplikace visí wen dodrženy z Xcode 4.2

Také ale někdy to běží na jiných strojích jednou.

Může mi někdo říct, d důvod ze tohle? Díky moc.

  -(IBAction)showActionSheet:(id)sender {
  UIActionSheet *popupQuery = [[UIActionSheet alloc] initWithTitle:@Add Photo delegate:self cancelButtonTitle:@Cancel destructiveButtonTitle:@Take Photo otherButtonTitles:@Choose From Library, nil];
  popupQuery.actionSheetStyle = UIActionSheetStyleBlackTranslucent;
  [popupQuery showInView:self.view];
  [popupQuery release];
}

-(void)actionSheet:(UIActionSheet *)actionSheet clickedButtonAtIndex:(NSInteger)buttonIndex {
  if (buttonIndex == 0) {

    [self addLoaderWithtext:@Please wait...];
    UIImagePickerController *picker = [[UIImagePickerController alloc] init];
    picker.delegate = self;
//    [self.mtextView resignFirstResponder];
//    [self.mtextView2 resignFirstResponder];
    picker.sourceType = UIImagePickerControllerSourceTypeCamera;
    [self presentModalViewController:picker animated:YES];
    [picker release];  } else if (buttonIndex == 1) {

    [self addLoaderWithtext:@Please wait...];
    UIImagePickerController *picker = [[UIImagePickerController alloc] init];
    picker.delegate = self;
    picker.sourceType = UIImagePickerControllerSourceTypePhotoLibrary;
    [self presentModalViewController:picker animated:YES];
    [picker release];

  } }- (IBAction)pushUpload {


  [self removeLoader];
  [self addLoaderWithtext:@Uploading Image...];


  double compressionRatio=0;

  UIImage *inputImage = [UIImage imageWithCGImage:[imageView.image CGImage] scale:1.0 orientation:UIImageOrientationRight];
  //imageView.image = [[UIImage imageView.image]_imageScaledToSize:CGSizeMake(32.0f, 32.0f) interpolationQuality:1];
  NSData *imageData=UIImageJPEGRepresentation(inputImage,compressionRatio);
  NSString *urlString = @XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  //while ([imageData length]>1) { 
//    compressionRatio=compressionRatio*0.5;
//    imageData=UIImageJPEGRepresentation(imageView.image,compressionRatio);
// }
  NSMutableURLRequest *request = [[[NSMutableURLRequest alloc] init] autorelease];
  [request setURL:[NSURL URLWithString:urlString]];
  [request setHTTPMethod:@POST];

  NSString *boundary = [NSString stringWithString:@---------------------------14737809831466499882746641449];
  NSString *contentType = [NSString stringWithFormat:@multipart/form-data; boundary=%@, boundary];
  [request addValue:contentType forHTTPHeaderField:@Content-Type];

  NSMutableData *body = [NSMutableData data];
  [body appendData:[[NSString stringWithFormat:@\r\n--%@\r\n, boundary] dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  [body appendData:[[NSString stringWithString:@Content-Disposition: form-data; name=\userfile\; filename=\.jpg\\r\n] dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  [body appendData:[[NSString stringWithString:@Content-Type: application/octet-stream\r\n\r\n] dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  [body appendData:[NSData dataWithData:imageData]];
  [body appendData:[[NSString stringWithFormat:@\r\n--%@--\r\n, boundary] dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  [request setHTTPBody:body];

  NSData *returnData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:request returningResponse:nil error:nil];
  NSString *returnString = [[NSString alloc] initWithData:returnData encoding:NSUTF8StringEncoding];
  imageurl = returnString;
  NSLog(@returnString:%@,returnString);

  [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:4.0 target:self selector:@selector(onTick1:) userInfo:nil repeats:YES];}
- (void)imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingImage:(UIImage *)image editingInfo:(NSDictionary *)info {


[NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:0.0 target:self selector:@selector(onTick1:) userInfo:nil repeats:YES];
double compressionRatio=1;
imageView.image=UIImageJPEGRepresentation([info objectForKey:@UIImagePickerControllerOriginalImage],compressionRatio);
while ([imageView.image length]>1) { 
  compressionRatio=compressionRatio*0.1;
  imageView.image=UIImageJPEGRepresentation([info objectForKey:@UIImagePickerControllerOriginalImage],compressionRatio);


}
imageView.image = image;

[self  pushUpload];
[picker.parentViewController dismissModalViewControllerAnimated:YES];

}

 • (Neplatné) imagePickerControllerDidCancel: (UIImagePickerController *) sběrač {[picker.parentViewController dismissModalViewControllerAnimated: ANO]; }
Položena 02/11/2011 v 14:57
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more